Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi-tut Bachelor-inngorniarluni ilinniarnissaq ukiunik pingasunik sivisussuseqartumik, ilinniagaqartut piareersarneqartarput privat-ini pisortaniluunniit erhvervsøkonomi-tut sulilernissamut imal. suliffeqarfiup ingerlanneqarnerani siammasissumik isiginnilluni nalilersuisussatut aammalu ineriartortitseqqinnissamut periarfissanik nalilersuisussatut sulinissamut. 

Ilinniagaq ilinniarnerlu ingerlanneqartarput inussutissarsiornermik suliaqartut suleqatigilluinnarlugit.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen i højre margin)

1.-4. semesterit ingerlaneranni erhversøkonomiip tunngavii ilisimatusarnermilu periaatsit modulikkuutaarlugit sammineqassapput. 

Modulit tulleriiaaqqissaartariaqanngillat, taamaattoq soorlu ’Videregående økonomistyring’ atuarniaraanni ’økonomistyring’ peqqaarsimasariaqarpoq.

Pitsaanerutinneqartarpoq modulit tulleriinneri allanngortinnagit pigaanni. 5. semesterimi ilinniartut suliaqartineqartarput nunatsinni suliffeqarfik (namminersortoq oisortalluunniit ingerlataat) suleqatigalugu. Tassani 1.-4. semesterini ilinniakkatik tunngavigalugit suliffeqarfinni pissutsit misissussavaat.

5. semesterimut ingerlaqqissagaanni semesterit 1-4 angusiffigisariaqarput. Saniatigut 1., 2. amma 6. semesterit ingerlanerini faginik toqqagassaqarpoq assigiinngitsutigut immikkut ilisimasaqarfiulersinnaasunik. 

Ilinniarneq naggaserlugu bachelrinngorniummik suliaqartoqassaaq erhversøkonomiip iluani sammisamik aalajangersimasumik toqqaalluni.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemesteret 2017. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Erhvervsret ( 10 ECTS )

Modulet introducerer og diskuterer en række centrale begreber og kilder inden for erhvervsret, herunder:

 • Retskilder, domstolssystemet og procesret
 • Aftaleret
 • Køberet: nationalt og internationalt
 • E-handelsret
 • Markedsførings- og konkurrenceret
 • Erstatnings- og forsikringsret
 • Ansættelsesret
 • Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold
 • Insolvensret
 • Virksomhedsformer og hæftelse

Eksternt regnskab ( 5 ECTS )

Modulet beskæftiger sig med de mange aspekter af en virksomheds eksterne regnskabsaflæggelse, herunder:

 • Årsregnskabets formål og interessenter, grundlæggende årsregnskabsteori, samt årsregnskabets bestanddele og sammenhænge
 • Den regnskabsmæssige behandling af enkelte poster herunder bl.a. anlægsaktiver, omsætningsaktiver, egenkapital, gæld, skat, valuta og koncernregnskaber
 • Pengestrømsopgørelser
 • Regnskabsanalyse

Makroøkonomi ( 10 ECTS )

Modulet præsenterer og diskuterer centrale makroøkonomiske teorier og begreber, herunder:

 • Den samlede produktion, indkomst, beskæftigelse og arbejdsløshed i økonomien samt prisniveauet
 • Den lukkede og den åbne økonomi - begge med en privat og en offentlig sektor
 • Varemarked, pengemarked og arbejdsmarked
 • Makroøkonomisk politik for såvel den lukkede som for den åbne økonomi
 • Arktisk økonomi

Forvaltningslære ( 5 ECTS )

I modulet arbejdes der med grundlæggende begreber, principper og modeller for forvaltning, herunder:

 • Forvaltningslærens begreber og modeller
 • Forvaltningsrettens grundlæggende regler
 • Samspil mellem politikere og embedsmænd
 • Tolkninger af forvaltningssystemer
 • Reformarbejde og konsekvenser heraf i den offentlige forvaltning

4. semester
Statistik ( 15 ECTS )

Modulet indeholder en række statistiske modeller og værktøjer, herunder:

 • Analyser af kvantitative data
 • Udførelse og fortolkning af statistisk hypoteseprøvning
 • Binomialfordeling
 • Normalfordeling
 • χ2
 • Lineær regression
 • Det statistiske softwareprogram SPSS

Videregående økonomistyring ( 5 ECTS )

Modulet bygger videre på kurset i grundlæggende økonomistyring, og introducerer samt diskuterer videregående teori inden for økonomistyring, herunder:

 • Forholdet mellem teori og praksis i den økonomiske styring af virksomheder
 • Omkostningsregnskab
 • Economic Value Added (EVA)
 • Activity Based Costing (ABC)
 • Time-Driven ABC
 • Strategic Cost Management
 • Balanced Scorecard (BSC)
 • Strategi Maps
 • Lean Accounting
 • Beyond Budgeting
 • Beslutningsinformation
 • Performance Management

Finansiering ( 5 ECTS )

Faget indeholder gennemgang af en række centrale og relevante teorier og modeller om virksomheders finansiering og investering, herunder:

 • Videregående rentesregning
 • Realinvesteringer
 • Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse heraf
 • Egenkapital eller fremmedkapital
 • Afledte finansielle aktiver og valuta
 • Værdiansættelse af virksomheder

Entrepreneurship ( 2,5 ECTS )

Modulets indhold sigter mod at gøre den studerende i stand til at opstille og argumentere for en forretningsplan for en virkelig eller fiktiv virksomhed. Kurset indeholder forretningsplanens grundelementer og form, herunder:

 • Virksomhedens markedspotentiale, konkurrentsituation og branchebeskrivelse
 • Dataindsamling og desk-research
 • Kompetencer i organisationen
 • Forretningsmodeller
 • Finansiering af forretningen
 • Værdi- og prisfastsættelse
 • Budgetter
 • Risiko- og scenarieanalyse

Metode ( 10 ECTS )

Modulets indhold:

 • Forskningsdesign og –proces
 • Videnskabelig logik og argumentation
 • Induktion, deduktion og abduktion
 • Kvalitative metoder, herunder:
  • Interview
  • Fokusgruppeinterview
 • Kvantitative metoder, herunder
  • Survey
 • Casestudier
 • Observationsstudier
 • Dokumentstudier
 • Aktionsforskning
 • Fortolkning og rapportering af videnskabelige resultater

Erhvervsøkonomitut bachelorinngoraanni inooqatigiinnermik ilisimatusaatit iluanni kandidatingorniartoqarsinnaavoq. 

Erhvervsøkonomitut kandidatinngorniaruit cand. merc.-inngorsinnaavutit,kukkunersiuisutulu kandidatinngorniaruit cand. merc. aud.-inngorsinnaavutit.

Taama ilinniagaqarlutit pingaartumik namminersortut suliffeqarfiutaanni allaffimmiunngorsinnaavutit, soorlu naatsorsuuserisutut aningaasanillu aqutsisutut, aningaasaliinermi tunisivissarsiornermilu. 

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit Studieservice attavigissavat:

 

Anne Lise Kappel
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, Studieadjunkti
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Aningaasaqarnermut Aqutsinermullu Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Oq.toqq.: +299 38 56 42
Ini: C217
E-mail: alka@uni.gl
Application deadline 01.03.2017
Program start Septembari
Study location Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Kurser, forår 2017 Studieordning Siunnersuineq
Pillugu video

Ilisimatusarfimmi ilinniartuuneq pillugu video isiginnaaruk

YouTube