Eksamen info

Eksamen info

Her kan du læse mere om eksamen på Ilisimatusarfik

Gældende eksamensplan kan altid ses i Matrikel ..

Der findes følgende eksamensformer:

 • Fri skriftlig hjemmeopgave
 • Bunden skriftlig hjemmeopgave
 • Skriftlig eksamen med tilsyn
 • Mundtlig eksamen med eller uden synopsis og med elle uden forberedelsestid

For de skriftlige eksaminer gælder det, at karakterer vil blive offentliggjort på den studerendes Matrikel så vidt det er muligt indenfor en måned.

Ved mundtlige eksaminer får de studerende oplyst karakteren efter endt eksamen - og efterfølgende på deres Matrikel.

Fri skriftlig hjemmeopgave

Den studerende finder selv sit emne - indenfor de rammer som er givet af underviseren. Der er sat en afleveringsdato på  opgaven som skal være sendt til tunniu@uni.gl eller ilinnia-tunniu@uni.gl inden kl. 12.00. Herefter bliver opgaven scannet for plagiering og videresendt til eksaminator og censor. Afleveringer som afsendes efter kl. 12.00 på afleveringsdatoen vil blive betragtet som ”ej afleveret”, hvilket betyder et brugt eksamensforsøg.

Bunden skriftlig hjemmeopgave

Den studerende henter en opgaveformulering i studieservice.

Der er 2 frister:

Skriftlig eksamen med tilsyn

Der er angivet dato og klokkeslæt i eksamensplanen. Studerende kan ikke blive lukket ind efter eksamen er startet - men vil få bedømmelsen ”ej mødt” - hvilket tæller som et eksamensforsøg.

Mundtlig eksamen med eller uden synopsis

Mundtlig eksamen med synopsis

Der er 2 frister

 1. Synopsis skal afleveres kl. 12.00 på en given dato til tunniu@uni.gl eller ilinnia-tunniu@uni.gl
 2. Dato og tid for mundtlig eksamen

Der er i eksamensplanen kun  angivet dato. Nærmere info om hvornår den enkelte studerende skal møde op kommer fra underviser. Hvis ikke den studerende har modtaget denne information, skal den studerende kontakte underviser eller Eksamenskontoret (eksamenskontoret@uni.gl). Såfremt den studerende ikke møder op til det angivne tidspunkt, vil den studerende få bedømmelsen ”ej mødt” - hvilket tæller som et eksamensforsøg. Forberedelsestid tæller som starttidspunkt for eksamen.

Mundtlig eksamen uden synopsis

Der er i eksamensplanen kun angivet en dato for den mundtlige eksamen. Nærmere info om hvornår den enkelte studerende skal møde op kommer fra underviser. Hvis ikke den studerende har modtaget denne information, skal den studerende kontakte underviser eller Eksamenskontor.

Telefonisk kontakt til eksamenskontoret: tlf. 38 56 19.

Det er den studerendes eget ansvar at tilmelde og framelde sig undervisning og eksamen inden for de fastsatte tidsfrister i det semester, hvor et fag afsluttes.

Den studerende kan kun tilmelde sig eksamen, såfremt vedkommende også er tilmeldt holdet i det pågældende fag.

Tilmelding til eksamen gælder som et eksamensforsøg, medmindre eksamen afmeldes rettidigt.

Sidste frist for eksamenstilmelding er d. 30. november og d. 30. april.

Eksamenstilmelding sker elektronisk via Matrikel.

Frist for framelding til eksamen er 14 dage før eksamensstart. Denne regel gælder for alle uddannelser. Hvis den studerende ikke framelder sig rettidigt, medfører dette et brugt eksamensforsøg. Såfremt der fremvises dokumentation for sygdom på eksamensdagen, vil der blive arrangeret en sygeeksamen, som tæller som et eksamensforsøg.

Når der er fastsat en afleveringsfrist for specialet, kan afmelding ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis specialet ikke afleveres inden for den gældende tidsfrist.

Reglerne for tilmelding og framelding gælder udelukkende Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik samt Institut for Kultur, Historie og Sprog.

Elektronisk aflevering til tunniu@uni.gl (for Institut for SØJ og KSH) eller ilinnia-tunniu@uni.gl (for Institut for Læring):

 1. Alle typer af eksamensopgaver er omfattet af reglerne for elektronisk eksamensaflevering.
 2. Elektronisk aflevering af en eksamensopgave kan kun ske til tunniu@uni.gl eller ilinnia-tunniu@uni.gl.
 3. Eksamensbesvarelsen gemmes i et tekstbehandlingsprogram (f.eks. Word), som regneark (f.eks. Excel) eller i pdf-format.
 4. Afleveringsfrist af eksamensbesvarelse er altid kl. 12.00. For sent afleverede eksamensopgaver afvises og vil blive registreret som ”ej afleveret”. ”Ej afleveret” registreres som et eksamensforsøg.
 5. Enhver eksamensopgave skal indeholde eksaminandens navn, cpr nr., uddannelsesafdeling, fagets navn, antal ECTS og eventuel vejleder/vejlederes navn.
 6. Efter aflevering af en eksamensbesvarelse til tunniu@uni.gl eller ilinnia-tunniu@uni.gl modtager afsenderen en kvitteringsmail. Det er den studerendes ansvar at opbevare og dermed kunne fremvise denne kvittering, indtil den endelige bedømmelse af den pågældende eksamensbesvarelse foreligger.
 7. Hvis en kvitteringsmail ikke modtages, er eksamensbesvarelsen ikke registreret som afleveret. Det er den studerendes ansvar at sikre sig, at en elektronisk aflevering af eksamensbesvarelsen er registreret som afleveret. Såfremt der ikke modtages en kvitteringsmail i løbet af 30 minutter, så skal der rettes henvendelse til eksamenskontoret eksamenskontor@uni.gl, som vil vejlede i den videre proces. Det kan indebære, at den studerende skal møde fysisk på Ilisimatusarfik for at aflevere eksamensbesvarelsen.

Telefonisk kontakt til eksamenskontoret: tlf. 38 56 19.

Reglerne for elektronisk aflevering gælder ikke Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab.

Der henvises generelt til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik.

Den enkelte studieordning beskriver nærmere udprøvning/eksamensform.

En prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen ”Bestået” eller karakteren E i GGS-skalaen eller derover.

Beståede prøver kan ikke tages om, jf. §21 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik.

Prøverne er enten interne eller eksterne.

Interne prøver bedømmes alene af undervisere ved Ilisimatusarfik.

Eksterne prøver bedømmes af eksaminator og en beskikket censor, jf. §14, stk. 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik (se også gældende censoroversigt).

Der henvises generelt til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik.

Et eksamensforsøg er:

 • Udeblivelse fra eksamen uden rettidig afmelding
 • For sen afmelding til eksamen
 • Resultatet ”Ikke bestået”
 • Resultatet Fx eller F
 • Ej afleveret/ej mødt” registrering på karakterlisten
 • For sent afleverede besvarelser

Den studerende har tre eksamensforsøg til at bestå en prøve, jf. §21, stk. 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik kan tillade et fjerde forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Der søges om dispensation hos rektor. Dispensationen skal begrundes.

Hvis den studerende opnår resultatet ”Ikke bestået” eller en af karaktererne Fx eller F i et valgfag, så opnår den studerende ikke 3 nye eksamensforsøg ved at skifte valgfag.

Eksamen foregår på grønlandsk eller dansk. Ilisimatusarfik kan dog kræve eksamen aflagt på det ene sprog, hvis eksaminator eller censor ikke behersker det andet.

Ilisimatusarfik kan efter skriftlig ansøgning fra eksaminanden give tilladelse til at anvende det andet sprog. Ansøgningen skal være modtaget af Ilisimatusarfik senest 7 dage efter offentliggørelsen af listen over censorer.

Eksamen foregår på engelsk i de tilfælde hvor underviser er engelsksproget.

Ilisimatusarfik kan dog efter skriftlig ansøgning fra eksaminanden give tilladelse til at anvende grønlandsk eller dansk. Ansøgningen skal være modtaget af Ilisimatusarfik senest 7 dage efter offentliggørelsen af listen over censorer.

Ilisimatusarfik kan i særlige tilfælde efter skriftlig ansøgning fra eksaminanden give tilladelse til at anvende engelsk. Ansøgningen skal være modtaget af Ilisimatusarfik senest ved fristen for eksamenstilmelding.

 1. Ved eksamenstilmelding via Matrikel angiver den studerende, om vedkommende vil bruge sin egen bærbare computer eller vil låne en bærbar computer fra Ilisimatusarfik. Ilisimatusarfiks computere er udstyret med Microsoft Office-pakken, som eksaminanden forventes at være fortrolig med.
 2. Ved eksamens begyndelse får alle eksaminander udleveret en USB af eksamensvagten. Det er ikke tilladt at bruge egen USB. Det er på denne USB eksamensbesvarelsen skal gemmes (husk at gemme løbende). Eksamensbesvarelsen gemmes i et tekstebehandlingsprogram (f.eks. Word), som regneark (f.eks. Excel) eller i pdf-format.
 3. USB’en afleveres til eksamensvagten, som gemmer besvarelsen elektronisk.
 4. Der skal laves en forside til eksamensbesvarelsen. Forsiden skal indeholde navn, cpr nr., uddannelsesafdeling, fagets navn og antal ECTS.
 5. Det er den studerendes eget ansvar at sikre, at alle filer er gemt på en sådan måde, at de kan åbnes uden besvær.
 6. Det er ikke muligt at komme ind til eksamenslokalet, efter eksamen er startet. For sent fremmøde udløser et ”ej mødt” eksamensforsøg.
 7. Toiletbesøg er eneste grund til at forlade lokalet.
 8. Hverken rygepauser eller kantinebesøg er tilladte.

Reglerne for skriftlig eksamen med tilsyn gælder ikke Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab eller Institut for Læring.

 1. Ilisimatusarfik betragter det som eksamenssnyd, hvis en studerende til den pågældende prøve afleverer arbejde, der ikke er egen selvstændig præstation, hvis den studerende anvender ikke tilladte hjælpemidler ved en prøve, eller hvis den studerende udviser videnskabelig uredelighed, f.eks. ved at manipulere med data. Ilisimatusarfik betragter det ligeledes som eksamenssnyd, hvis den studerende giver en anden studerende hjælp til at overtræde reglerne for eksamen. Som eksempler på eksamenssnyd kan nævnes afskrift fra nettet, fra andres opgaver, afskrift fra egne tidligere prøver, kommunikation om opgaveløsninger under individuelle prøver under opsyn, forfalskede data i laboratorieforsøg eller analyser.
 2. Et skriftligt arbejde kan kun danne grundlag for bedømmelse én gang. Arbejder, der tidligere er bedømt på Ilisimatusarfik eller andre uddannelsesinstitutioner, kan ikke indgå i fornyet bedømmelse, uanset den opnåede karakter.
 3. Reglerne for citat og kildehenvisning i skriftlige opgaver er, at citater skal angives med citationstegn ved begyndelse og slutning af citatet, og der skal enten i parentes eller note henvises til kilden for citatet. Hvor der ikke citeres ordret, men dog bygges på en bestemt kilde, skal denne angives i parentes eller note.
 4. Det skal indberettes til Studieservice, jf. reglerne om disciplinære foranstaltning pkt. 3, hvis der opstår formodning om overtrædelse af reglerne for eksamen. Overtrædelse kan medføre sanktioner efter disse regler.

Se også disciplinære foranstaltninger for mere information.

Der henvises generelt til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik.

Den studerende har tre eksamensforsøg til at bestå en prøve, jf. §21, stk. 2.

Tilmelding og afmelding til eksamen er den studerendes ansvar. Den studerende skal senest 2 uger før eksamen framelde sig – såfremt det ikke sker, så tæller tilmeldingen som et eksamensforsøg.

Re-eksaminer skal ske ved næste ordinære eksamen i faget, såfremt eksamen sker indenfor de kommende 12 måneder. I de tilfælde hvor dette ikke er muligt, afholdes re-eksamen tidligst 5 uger fra den oprindelige eksamensdato.

Der tilbydes sygeeksamen, såfremt den studerende kan dokumentere sygdom på tidspunktet for afholdelse af eksamen. Sygeeksamen aftales i samarbejde med den studerende. Såfremt der er flere studerende til en sygeeksamen, afholdes denne på samme tid.

Ilisimatusarfik kan tillade et fjerde forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Der søges om dispensation hos rektor.

Sager om snyd i forbindelse med eksamen behandles efter reglerne om:

Eksamenssnyd omfatter forfalskning, plagiering, fortielse, f.eks. manglende kildeangivelse eller anden vildledning om pågældendes indsats eller resultater. Bistand til medstuderendes snyd er omfattet af reglerne. Forsøg på at snyde behandles som gennemførte snyderier.

Mistanke om eksamenssnyd indberettes af eksaminator og/eller censor, hvorefter den studerende partshøres og afdelingsleder inddrages. Hvis der er konstateret eksamenssnyd, indberetter studiechefen sagen til rektor, som beslutter hvilke disciplinære foranstaltninger tages.

Se også disciplinære foranstaltninger for mere information.

Der henvises generelt til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik.

Klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives skriftligt af den studerende senest 4 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort til Ilisimatusarfik jf. §31. §31 fastsætter, at ”klager over Ilisimatusarfiks afgørelser efter denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål indbringes for landsstyret, jf. landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik, § 26.

Der kan jf. Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik klages  over:

 • Retlige spørgsmål
 • Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

Klagen  skal være skriftlig og begrundet, og den skal indgives senest fire uger efter, at klageren er gjort bekendt med Ilisimatusarfiks afgørelse.

Af § 30, stk. 4 (bemærkninger) følger at klager , der ikke vedrører de studerendes eller de ansattes retsstilling, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Heri ligger, at klager  over eksamenskarakterer eller over forløbet af en eksamination endeligt behandles af Ilisimatusarfik. En sag vil dog altid kunne indbringes for domstolene.

Se også disciplinære foranstaltninger for mere information.

Ved ”Eksamenskontor” henvises til henholdsvis Studieservice på Ilimmarfik og Studieservice på Institut for Læring.

 • Eksamensformen for det enkelte fag er fastsat i studieordningen
 • Underviseren indsætter pensum i Matrikel på holdets side
 • Eksamensplanen er tilgængelig på intranettet og opdateres løbende af Eksamenskontor
 • Eksamenskontor sender i marts/oktober anmodning til afdelingslederen om at lægge oplysninger om dato og censornavn i eksamensplanen på intra i henhold til den angivne deadline
 • Datoer for eksaminer i samlæsningsfag fastsættes af den afdelingsleder, som overordnet har ansvaret for faget
 • Eksamenskontor er i besiddelse af en liste over forhåndsgodkendt censorkorps. Eksamenskontor sørger for godkendelse af censorer via Censorformanden
 • Eksamenskontor sørger for indhentning af CV og eksamensbevis fra mulige censorer i censorkorpset
 • Eksamenskontor bestiller pedel til klargøring af lokaler før eksamen og oprydning af lokaler efter eksamen
 • Eksamenskontor klargør karakterlister og fremsender til eksaminator og censor sammen med besvarelserne
 • Indtastning og udgivelse af karakterer i Matrikel sker, så snart Eksamenskontor har en underskrevet karakterliste. Udgivelse af karakterer medfører, at karakteren bliver synlig for den studerende
 • Der tilbydes sygeeksamen, såfremt den studerende kan dokumentere sygdom på tidspunktet for afholdelse af eksamen. Ny dato fastlægges i et samarbejde mellem den studerende, Eksamenskontor og eksaminator. Såfremt der er flere studerende til en sygeeksamen, afholdes denne på samme tid
 • Re-eksaminer skal ske ved næste ordinære eksamen i faget, såfremt eksamen sker indenfor de kommende 12 måneder. I de tilfælde hvor dette ikke er muligt (for eksempel i tilfælde med svikmølle) afholdes re-eksamen tidligst 5 uger fra den oprindelige eksamensdato
 • Studerende har ret til 3 eksamensforsøg i et fag. Ilisimatusarfik kan tillade et fjerde forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Der søges om dispensation hos rektor
 • Alle spørgsmål m.m. vedrørende eksamen kan sendes til eksamenskontor@uni.gl eller ilinnia-eksamenskontor@uni.gl

Afleveringer

 • Bundne opgaver til aflevering på tunniu@uni.gl (for Institut for SØJ og KSH) eller ilinnia-tunniu@uni.gl (for Institut for Læring) skal være udfærdiget og klar til trykning senest 2 uger før eksamensdato. Eksaminator fremsender til Eksamenskontor
 • Eksamenskontor sender opgaven til censor sammen med pensumliste m.m.
 • Den studerende afleverer efter regler angivet i studiereglerne
 • Eksamenskontor tjekker, at besvarelsen er afleveret rettidigt. Ikke rettidige besvarelser vil blive afvist og tæller som eksamensforsøg
 • Besvarelserne bliver automatisk scannet for plagiat
 • Eksamenskontor arkiverer besvarelserne efter reglerne
 • Eksamenskontor fremsender besvarelser + plagiat-rapport + karakterliste til eksaminator og censor straks efter afholdelse af eksamen
  • Karakterer skal foreligge senest 1 måned efter afholdt eksamen

Skriftlige eksaminer

 • Skriftlige eksamensopgaver skal være udfærdiget og klar til trykning senest 2 uger før eksamensdato
 • Eksamenskontor sørger for at arkivere opgaven
 • Eksamenskontor tildeler lokaler til eksamen. Lokalet skal være fastsat senest 1 uge før eksamen og skal fremgå af eksamensplanen
 • Studerende tilmelder sig til eksamen i Matrikel. Det er den studerendes eget ansvar at tilmelde sig. Se regler om tilmelding og framelding i Studiereglerne
 • Karakterer skal foreligge senest 1 måned efter afholdt eksamen

Mundtlige eksaminer

 • Eksamensspørgsmål skal være klar senest 2 uger før eksamen. Underviser sender til censor senest 1 uge før eksamen. Opgaverne fremsendes samtidigt til Eksamenskontor, som sørger for arkivering jf. gældende lovgivning
 • Eksamenskontor tildeler lokaler senest 1 uge før eksamen

Underviser giver studerende besked om mødetidspunkt for eksamen.

Se også gældende censoroversigt.

Reglerne for elektronisk aflevering gælder ikke Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab.


Eksamensplan

Download eksamensplan for uddannelser på Ilimmarfik på intranettet

Gå til intranettet

Ilinniartunik siunnersuineq

Ilinniarninnut tunngasunik siunnersorneqarusuppit?

Atuaruk