Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Inatsisilerineq (pisortat inatsisaat)

Kalaallit Nunaanni eqqartuussiveqarneq ineriartupiloorpoq. 

Inatsisit maleruagassallu ulluinnatsinnik, aqutsisoqarfitsinnik inuiaqatigiinnillu aqutsippullusooq, taamaattumillu pingaaruteqarpoq maleruagassanik tamanut iluaqutaasussanik erseqqissaasinnaasunik ingerlatitseqqiisinnaasunillu inatsisileritooqarnissarput. 

Pisortat pillugit inatsisilerinermi bachelorinngorniarneq inatsisitigut tamatigoortumik ilinniarfiuvoq nunatsinni inatsisilerineq sammineqarnerulluni, pisortat pillugit inatsisinut tunngasorpianik suliaqarlutit Namminersorlutik Oqartussani kommuniniluunniit inatsisilerituutut pisariaqartinneqartunik piginnaasaqalissutissanik.

Ilinniagaq faginik paasisimasalinnit malinnaavigineqassaaq ilinniakkannik naammassinnereeruit pitsaanerpaanik atugassaqarnissat qulakkeerniarlugu.

GUX-imit soraarummeersimanissaq imaluunniit naligisaanik ilinniarnertuunngorsimanissaq agguaqatigiissillugu C-mik karaktereqarluni, kalaallisut danskisullu fagini minnerpaamik B-mik karaktereqarluni angusisimaneq, aamma tuluttut matematikkimilu minnerpaamik B-mik qaffasissusilimmik angusisimaneq.

Tamatuma saniatigut kalaallisut danskisullu oqalussinnaallutillu allassinnaassaatit oqaatsini taakkunani marlunni allatassanik ingerlaavartumik suliassiisoqartassammat.

Tiguneqarnissamut piumasaqaataasumik soraarummeeruteqarsimanatik qinnuteqartut qulaani allassimasunik naleqqiusseqquneqarput, imaassinnaavorli inatsisitigut sullissinermi assigisaanilluunniit misilittagaqarluartut immikkut akuerisaallutik tiguneqarsinnaasut.

Ilinniaqqissutaasumik faginik ataasiakkaanik ilinniartussatut tiguneqarsimasut oqaatsitigut piumasaqaatinut tunngatillugu immikkut pineqarnissamik qinnuteqarsinnaapput.

Malugiuk fagit ilaannaat ataasiakkaatut ilinniagarineqarsinnaammata.

Semesterit siullianni aappaannilu inatsisilerinermi periuseq, eqqartuussisutigut oqaluttuarisaanermik qimerluuineq ullumikkullu inuiaqatigiinni inatsisilerinermik inissiineq sammineqassapput.

Semesterit aappaanni pisortat inatsisaannut tunngatillugu inatsisilerineq sammineqangaatsialeriissaaq.

Semesterit pingajuanni sisamaannilu Nunatsinni, innuttaasut pisinnaatitaaffiini, Nunatta nunanut tamalaanut pisussaaffiini, pillaariaatsini, aammalu inatsisini ingerlatsinermut tunngasuni inatsisinilu atorfinitsitsisinnaanermut tunngasuni inatsisinik atueriaaseq inatsisilioriaatsillu sammineqassapput.

Semesterit sisamaanni aamma fagi eqqartuussisutigoortitsineq sammineqassaaq.

Ilinniakkap semesteriisa tallimaanni arfernannilu inatsisinut pisortatigoortunut tunngatillugu bachelorinngorniut nalinginnaasoq naammassissavat, ilaatigut praktikkerlutit – imaluunniit piginnittussaanermik sammisaqarnerit Europami kandidatinngorniutissannut masterinngorniutissannulluunniit piareersaatissat naammassissavat.

Naatsorsuutigissavat ilinniarninni ilungersussallutit, sammineqartulli soqutiginartuupput soraarummeerutissarpassuaqassallutillu suliakkiissutinillu amerlaqisunik tunniussaqartassallutit.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2019. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Forvaltningsret I ( 10 ECTS )

Kurset indeholder hovedsageligt:

 • En gennemgang af den offentlige myndighedsstruktur under Grønlands Selvstyre
 • En gennemgang af de generelle offentligretlige love (Sagsbehandlingsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven)
 • Et syn på og diskussion omkring forvaltningsmyndighedernes overordnede opgave med at føre lovgivningsmagtens beslutninger og intentioner ud i livet
 • En detaljeret gennemgang af legalitetsprincippet og reglerne for sagsoplysning, belyst ved bl.a udtalelser fra Inatsisartut Ombudsmandiat

Privatret ( 5 ECTS )

Kurset behandler nogle grundlæggende privatretlige emner, herunder:

 • Aftalerettens regler og fortolkningsprincipper
 • Erstatningsretlige regler (udenfor som i kontraktsforhold)
 • Reglerne vedrørende køb, forbrugerkøb og køb af fast ejendom tillige med en introduktion til pant og debitorforfølgning
 • En overordnet indføring i selskabsretlige regler

Retskildelære II ( 5 ECTS )

På kurset arbejdes der med nogle udvidede betragtninger omkring retskildelæren, herunder:

 • En uddybning af retskildebegrebet
 • Love og deres forarbejder
 • Retskildernes fortolkning (forskellige fortolkningsmetoder)
 • Den offentligt ansattes (grundlæggende) ansvar
 • Materiel ret og procesret, civilprocessens principper
 • Det juridiske sprog, pragmatikken, faktum-jus, retsdogmatikken og forholdet til fastlæggelsen af gældende ret

Selvstyreret (interprovinsielret) ( 10 ECTS )

På kurset gennemgås og diskuteres optakten til og grundlaget for Grønlands Selvstyre, herunder:

 • Hovedtrækkene i Betænkning afgivet af Selvstyrekommissionen, 2003
 • Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland
 • Folketingsloven om Grønlands Selvstyre
 • Folketingsloven om forskellige forhold vedrørende Grønlands Selvstyre
 • De stats- og folkeretlige betingelser og præmisser for Grønlands Selvstyre
 • Det igangværende (nye) forfatningsarbejde, herunder kommissionens og sekretariatets mandater og arbejdsområder

Pisortat inatsisaannik inatsisilerituunngoruit ilisimatusarfimmi fuldmægtigitut imaluunniit Namminersorlutik Oqartussani kommuniniluunniit siunnersortitut atorfinissinnaavutit.

Aamma qularnanngilaq suliffeqarfinnit pisortanit pigineqartunit soqutigineqassasutit.

Kandidatinngorniarlutit masterinngorniarlutilluunnit ilinniaqqinnissamut periarfissaqarsinnaavutit.

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit ilinniartunik siunnersuineq attavigissavat iml.:

 

Pia Vendelbo
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Inatsisilerinermut Immikkoortortaq, pisortat inatsisaat
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboksi 1061
3900 Nuuk
Oq.toqq.: +299 38 56 89
Ini: C227
E-mail: pvla@uni.gl

Ulloq qinnuteqarfissap killinga 01.03.2020
Aallaqqaat Septembari
Sumiiffik Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Atuagaaraq Studieordning Katalogi & skiima: intranet Siunnersuineq