Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Inatsisilerineq

Kalaallit Nunaanni inatsisit tunngavigalugit ingerlatsineq ineriartupiloorpoq.

Inatsisit maleruagassallu ulluinnatsinnik, aqutsisoqarfitsinnik inuiaqatigiinnillu aqutsippullusooq, taamaattumillu pingaaruteqarpoq maleruagassanik tamanut iluaqutaasussanik erseqqissaasinnaasunik ingerlatitseqqiisinnaasunillu inatsisileritooqarnissarput. 

Pisortat pillugit inatsisilerinermi bachelorinngorniarneq inatsisitigut tamatigoortumik ilinniarfiuvoq nunatsinni inatsisilerineq sammineqarnerulluni, pisortat pillugit inatsisinut tunngasorpianik suliaqarlutit Namminersorlutik Oqartussani kommuniniluunniit inatsisilerituutut pisariaqartinneqartunik piginnaasaqalissutissanik.

Ilinniagaq faginik paasisimasalinnit malinnaavigineqassaaq ilinniakkannik naammassinnereeruit pitsaanerpaanik atugassaqarnissat qulakkeerniarlugu.

Adgang til bacheloruddannelsen i jura forudsætter - ud over en gymnasial uddannelse med et eksamenskaraktergennemsnit på mindst C (7) - opfyldelse af følgende krav:

Jura Adgangskrav

Ilisimatusarfik kan tillade ansøgere at søge optagelse på et andet grundlag end de forudsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og Ilisimatusarfik skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemestret 2022. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Retshistorie, retssociologi & retsfilosofi ( 15 ECTS )

Introduktion til tidlige retssystemer og deres udvikling, herunder særlig vægt på Grønlands retshistorie fra nordboernes tidlige høvdingestyre og inuitkulturens samtidige retsorden til det nuværende selvstyre.

Centrale historiske og aktuelle eksempler på forskellige sociologiske og filosofiske forståelser af retten og dens samfundsmæssige betydning.

Inden for alle delemner behandles den juridiske professions aktuelle rolle og udfordringer i europæisk og grønlandsk kontekst.

Ligeledes arbejdes principielt og gennem konkrete eksempler med begreberne magt, ret og retfærdighed.

Juridisk metode ( 5 ECTS )

Kurset indeholder bl.a. følgende elementer:

 • juraens discipliner
 • retskilderne og deres fortolkning
 • retssystemets opbygning og funktion i Grønland og Danmark
 • aktørerne i retssystemet
 • juridisk informationssøgning

Fokus er på kontinentaleuropæisk retstradition, men der perspektiveres i en vis grad til 'common law'-traditionen.

Europæiske og internationale retskilder omtales.

Formueret ( 10 ECTS )

Kurset omfatter en gennemgang af reglerne om aftalers indgåelse, herunder fuldmagtsforhold samt reglerne om aftalers ugyldighed og fortolkning.

I erstatningsret fokuseres på reglerne om erstatning uden for kontraktforhold, herunder principalansvaret og motoransvar.

I køberet fokuseres primært på købers og sælgers indbyrdes forpligtelser samt parternes beføjelser ved misligholdelse af en købsaftale.

3. semester
Folkeret ( 5 ECTS )

Kurset indeholder præsentation af folkerettens retssystem samt de mest relevante folkeretlige regler, materielle såvel som processuelle.

Det folkeretlige retssystem behandles ud fra et fokus på det folkeretlige retssystems retlige struktur, aktørerne, retskildeproblematikker, fortolkningsregler, national gennemførelse af folkeretlige forpligtelser samt forholdet mellem ret og politik, som dette kommer til udtryk i folkerettens karakteristika og grundlæggende principper.

De folkeretlige regler bliver behandlet med udgangspunkt i følgende tredeling: primære, sekundære og tertiære regler.

Primære regler, der findes i traktater såvel som sædvaner, beskriver materielle rettigheder og forpligtelser.

De vigtigste af de primære regler omfatter især:

 • Magtanvendelsesforbuddet
 • Interventionsforbuddet
 • Folkenes selvbestemmelsesret
 • Territorium
 • Havret
 • Internationale forbrydelser
 • Krigens folkeret
 • Den internationale menneskerettighedsbeskyttelse
 • Humanitære regler

Sekundære regler beskriver mulighederne for at gøre ansvar gældende over for (mulige) krænkelser af de primære regler.

Tertiære regler omfatter processuelle regler for løsning af konflikter, typisk i regi af internationale organisationer.

Kurset vil, hvor dette er relevant, inddrage Grønlands retlige position i en folkeretlig kontekst.

Menneskerettigheder ( 5 ECTS )

Kurset indeholder emner om de væsentlige internationale og europæiske retskilder inden for menneskerettigheder samt de retlige organer, der er knyttet hertil.

På baggrund af de studerendes input arbejdes der med Grønlands menneskeretlige forpligtelser og Grønlands afrapporteringer til menneskeretlige organer.

Kriminalret & -proces ( 15 ECTS )

Kursets centrale elementer udgøres af kriminalloven, kriminalprocessen og fuldbyrdelse af foranstaltninger.

I undervisningen lægges vægt på centrale kriminalretlige principper og begreber.

Aktuelle og særligt principielle emner inddrages til at anskueliggøre centrale reglers typiske (og i nogle tilfælde atypiske) anvendelsesområde.

Grønlands oprindelige tradition og kultur for håndtering af kriminalitet indgår i faget, særligt i arbejdet med foranstaltningerne.

Civilproces ( 5 ECTS )

Med kurset gives en grundlæggende indføring i civilprocessen som retlig og teoretisk disciplin, herunder dens grundprincipper.

I forbindelse med undervisningen gennemgås bl.a. domstolenes saglige og stedlige kompetence (herunder kumulation), principper og regler for udfærdigelse af stævning, svarskrift og øvrige processkrifter, sagens behandling i 1. instans, bevismidler, udeblivelse, forlig, appel (anke og kære) og retskraft.

Kurset dækker ikke specialprocessen og kun summarisk processen ved Højesteret, hvor processen primært er fastlagt i retsplejeloven for Danmark.

5. semester
Kommunalret ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at give den studerende forståelse for det retlige grundlag for kommunestyret, de kommunale opgaver og det kommunale tilsyn samt indsigt i, hvordan kommunestyret fungerer i praksis.

Finanslovsret ( 5 ECTS )

Formålet er at give den studerende en grundlæggende indsigt i den offentlige bevillingsret og herunder et særligt indblik i finanslovens bevillingssystem, dens opbygning og funktion som lov.

Til belysning af finanslovsrettens indtægtsside gives den studerende endvidere en introduktion til dele af skatteretten.

Familie- & arveret ( 10 ECTS )

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til ved hjælp af juridisk metode at håndtere grundlæggende teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger inden for familie- og arveretlige emner.

Kurset har endvidere til formål at give den studerende kendskab til familie- og arveretlige grundbegreber og overblik over familie- og arveretlige emner, at give et mere indgående kendskab til udvalgte, centrale emner, at opøve evnen til at identificere, analysere og vurdere familie- og arveretlige problemstillinger med henblik på at løse eller forebygge uoverensstemmelser samt at opøve evnen til skriftligt at formulere og formidle familie- og arveretlige problemstillinger og løsningsmodeller.

Herved opnås kompetence til at arbejde teoretisk og praktisk med grundlæggende familie- og arveretlige problemstillinger.

Selskabsret ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til ved hjælp af juridisk metode at håndtere grundlæggende teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger inden for selskabsretlige emner.

Pisortat inatsisaannik inatsisilerituunngoruit ilisimatusarfimmi fuldmægtigitut imaluunniit Namminersorlutik Oqartussani kommuniniluunniit siunnersortitut atorfinissinnaavutit.

Aamma qularnanngilaq suliffeqarfinnit pisortanit pigineqartunit soqutigineqassasutit.

Kandidatinngorniarlutit masterinngorniarlutilluunnit ilinniaqqinnissamut periarfissaqarsinnaavutit.

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit ilinniartunik siunnersuineq attavigissavat iml.:

 

Anette Storgaard
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, professori
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Inatsisilerinermut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboksi 1061
3900 Nuuk
E-mail: asto@uni.gl

Ulloq qinnuteqarfissap killinga 01.03.2023
Aallartissaaq Septembari
Sumiiffik Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Studieordning (2021) Studieordning (2019) m. tillæg Siunnersuineq