Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Inatsisilerineq

Kalaallit Nunaanni inatsisit tunngavigalugit ingerlatsineq ineriartupiloorpoq.

Inatsisit maleruagassallu ulluinnatsinnik, aqutsisoqarfitsinnik inuiaqatigiinnillu aqutsippullusooq, taamaattumillu pingaaruteqarpoq maleruagassanik tamanut iluaqutaasussanik erseqqissaasinnaasunik ingerlatitseqqiisinnaasunillu inatsisileritooqarnissarput. 

Pisortat pillugit inatsisilerinermi bachelorinngorniarneq inatsisitigut tamatigoortumik ilinniarfiuvoq nunatsinni inatsisilerineq sammineqarnerulluni, pisortat pillugit inatsisinut tunngasorpianik suliaqarlutit Namminersorlutik Oqartussani kommuniniluunniit inatsisilerituutut pisariaqartinneqartunik piginnaasaqalissutissanik.

Ilinniagaq faginik paasisimasalinnit malinnaavigineqassaaq ilinniakkannik naammassinnereeruit pitsaanerpaanik atugassaqarnissat qulakkeerniarlugu.

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse, GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på C (7) ifølge GGS-skalaen (7-trinsskalaen) samt opfyldelse af følgende specifikke adgangskrav:

Skærmbillede 2019-08-05 Kl . 10.40.02

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2021. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Formueret ( 10 ECTS )

Formålet med faget er, at de studerende skal opnå grundlæggende færdigheder i aftale-, erstatning- og køberet og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger.

Faget er grundlæggende i forhold til de øvrige offentligretlige og formueretlige fag på bacheloruddannelsen i jura.

De studerende skal således opnå en forståelse for de tre regelsæts helt grundlæggende betydning for næsten al juridisk regulering både på det offentlige og privat område. Endelig udvikles de studerendes færdigheder i skriftligt og mundtligt at formulere og formidle formueretlige problemstillinger og løsningsmodeller.

De studerende opnår herved kompetence til at løse eller forebygge uoverensstemmelser mellem parterne inden for de nævnte emner.

Forvaltningsret 1 ( 10 ECTS )

Forvaltningsret 1 omhandler de regler, der gælder for den offentlige forvaltning og som regulerer forholdet mellem forvaltningsmyndighederne (selvstyret, kommuner m.v.) og borgerne samt forholdet mellem forvaltningsmyndighederne indbyrdes.

Formålet med undervisningen i forvaltningsret 1 er at de studerende skal opnå grundlæggende færdigheder i den almindelige forvaltningsret og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. Faget omfatter hovedsageligt den almindelige forvaltningsret, dvs. de regler, der gælder for alle forvaltningsmyndigheder i næsten alle sagstyper. De almindelige forvaltningsretlige regler består i stort omfang af uskrevne retsgrundsætninger og principper, men omfatter også en række vigtige love.

De studerende introduceres til hvad det vil sige at arbejde i en forvaltning, herunder mødet med borgeren, sagsforberedelsen og afgørelsen og indføres i de regler og principper, som lægger de retlige rammer for arbejdet i forvaltningen, fra sagens start til sagens afgørelse, og som er grundlæggende vigtige at kende for at kunne arbejde i en forvaltning.

Reglerne om prøvelse og reaktioner, herunder ombudsmandskontrol, administrativ rekurs og domstolsprøvelse vil først blive genstand for en gennemgang i Forvaltningsret 2.

Herudover skal de studerende kunne anvende forvaltningsretten på specielle forvaltningsretlige fag, som for eksempel offentlig ansættelsesret.

Forvaltningsret 1 kvalificerer de studerende til Forvaltningsret 2.

Selvstyreret ( 10 ECTS )

Formålet med faget selvstyret er at give de studerende et indgående kendskab til den grønlandske selvstyreordning, som fungerer inden for rammerne af det danske rigsfællesskab.

Sammen med grundloven udgør selvstyreloven Grønlands forfatningsmæssige stilling i riget. Grønlands Selvstyre er stadfæstet ved "Lov om Grønlands Selvstyre" og afløste Grønlands Hjemmestyre, der havde fungeret i perioden 1. maj 1979 og frem til 21. juni 2009.

4. semester
Kriminalret ( 15 ECTS )

Kursusinformation kommer snarest.

Kreditsikring ( 15 ECTS )

Kursusinformation kommer snarest.

6. semester
Obligationsret ( 10 ECTS )

Kursusbeskrivelse kommer snarest.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bachelorprojektet skal behandle problemstillinger indenfor jurauddannelsens centrale fag / fagområder.

I forbindelse med bachelorprojektet vil de studerende få et grundlæggende kursus i videnskabsteori og metode.

Bachelorprojektet gennemføres normalt som en individuel opgave. Bachelorprojektet kan dog i særlige tilfælde udarbejdes af 2 studerende i fællesskab.

Pisortat inatsisaannik inatsisilerituunngoruit ilisimatusarfimmi fuldmægtigitut imaluunniit Namminersorlutik Oqartussani kommuniniluunniit siunnersortitut atorfinissinnaavutit.

Aamma qularnanngilaq suliffeqarfinnit pisortanit pigineqartunit soqutigineqassasutit.

Kandidatinngorniarlutit masterinngorniarlutilluunnit ilinniaqqinnissamut periarfissaqarsinnaavutit.

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit ilinniartunik siunnersuineq attavigissavat iml.:

 

Anette Storgaard
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, professori
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Inatsisilerinermut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboksi 1061
3900 Nuuk
E-mail: asto@uni.gl

Ulloq qinnuteqarfissap killinga 01.03.2022
Aallartissaaq Septembari
Sumiiffik Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Studieordning (2021) Studieordning (2019) m. tillæg Siunnersuineq