Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Isumaginninnermut Siunnersorti

Inunnik isumaginninnermi suliat soqutigivigit, aamma inuiaqatigiit kalaallit akornanni innuttaasunut malunnaatilimmik sulissusserusuppit?

Isumaginninnermi siunnersortinngorniarneq inuiaqatigiit pillugit siamasissumik ilisimatusarnermik ilinniarneruvoq, immikkoortuni sisamaasuni suliamut attuumassuteqartunik ilinniarfik: Isumaginninnermi suliat, inuiaqatigiilerineq, psykologii & inatsisit.

Ilinniagaq atorfinissutaasinnaasumik bachelorinngorniarneruvoq teoreertalik sungiusarlunilu sulinertalik. Ilinniakkap siunertaa tassaavoq isumaginninnermi siunnersortinik, ullumikkut inuiaqatigiinni ajornartorsiutaasunut naleqqiullugu pinaveersaartitsisinnaallutillu ikiorsiisinnaasunik ilinniartitsineq.

Isumaginninnermi siunnersortinngorniarneq ilinniagaavoq inuttut unamminartunik naapitsiffigineqarsinnaasoq inunnullu allanut qanimut attaveqaataasoq.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Inunnik isumaginninnermik suliaqartutut bachelorinngorniarneq ukiunik 3½-inik sivisussuseqarpoq. Ilinniartitaaneq modulinut agguataarneqarpoq, ilinniarnerlu ingerlanneqartarpoq holdikkaaraluni, eqimattanut agguarlugit, nammineq atuarluni, suliniutit aamma sulilluni sungiusarneq paarlakaallugit.

Sulilluni sungiusarneq semesterit sisamaanni ingerlanneqartarpoq sap. ak. 16-illu sivisussuseqarpoq. Nunatsinni imaluunniit nunani avannarlerni sungiusarneq qinnutigineqarsinnaavoq. 

Ilinniarnerit diplom-imut ingerlaqqillutit imaluunniit Aalborg Universitetimi kandidatinngorniarlutit qaffassarsinnaavat.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Indføring i socialt arbejde etc. ( 20 ECTS )

Der undervises i forholdet mellem ret og samfund, det juridiske systems opbygning, retskildelære samt juridisk informationssøgning.

De studerende introduceres til grundlæggende sociologiske og socialpolitiske begreber, samt forskellige definitioner af sociale problemer.

Der introduceres til psykologi bredt. 

Metodebasis & projektdesign ( 5 ECTS )

Fokus ligger på at introducere til projektarbejdsformen og samfundsvidenskabelig metode.

Kurset eksamineres sammen med kurset Moderne grønlandske samfundsforhold.

Kurset samlæses med Samfundsvidenskab.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Indholdet ligger på beskrivelse og analyse af det moderne grønlandske samfund med udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der operer med elementerne offentlig sektor, markedet og det civile samfund.

Kurset eksamineres sammen med kurset Metodebasis & projektdesign.

Kurset samlæses med Samfundsvidenskab.

2. semester
Social ulighed og udsathed i forhold til arbejdsmarkedet ( 15 ECTS )

At introducere til begreberne social ulighed og udsathed på individ- og gruppeniveau med henblik på at identificere, analysere, vurdere målgruppers problemstillinger, som grundlag for iværksættelse af socialfaglige indsatser.

Forvaltningslære ( 10 ECTS )

Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

3. semester
Socialt arbejde med børn etc. ( 15 ECTS )

Der undervises i udviklingspsykologi, identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår. Endvidere fokuseres på samfundsmæssige, sociale og psykosociale årsagssammenhænge og fremtrædelsesformer. Emner som social arv, mønsterbrydere, seksuelle krænkelser, fysisk og psykisk vold og omsorgssvigt, indgår i modulet. De studerende introduceres til tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, udarbejdelse af handleplaner og systematisk sagsarbejde. Kommunikation som metode i arbejdet med børn, unge og forældre gennemgås og trænes.

I jura undervises der i personret herunder reglerne om umyndighed, forældremyndighed og adoption, samt dele af socialretten, og der vil være undervisning i børn- og ungelovgivningen – og de sociale regelsæt, der relaterer sig til børn og ungeområdet.

Videnskabsteori ( 5 ECTS )

Modulet fokuserer på videnskabsteori i et socialfagligt perspektiv.

Der forekommer undervisning i etiske og kulturelle aspekter.

De organisatoriske rammer etc. ( 10 ECTS )

Der undervises i den offentlige sektors politiske, administrative og organisatoriske opbygning, samt i rammebetingelser, kommunal økonomi og beslutningsprocesser. Forvaltningsret, myndighedsudøvelse, sagsbehandling, visitation og god forvaltningsskik er centrale elementer i undervisningen. Regler om tavshedspligt i forhold til underretningspligten indgår i dette modul under jura.

Der er ligeledes fokus på socialrådgiverens rolle og funktioner, det kollegiale, tværfaglige samarbejde og konflikthåndtering.

Modulet slutter af med, at de studerende forberedes til praktikken.

4. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

Den studerende skal kunne omsætte teoretisk viden til praksis gennem praktikken. Praktikken afvikles i en institution indenfor det sociale område, hvor der udføres relevante opgaver og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning.

5. semester
Forebyggelse og metoder i socialt udsatte grupper ( 20 ECTS )

Der undervises i forskellige typer af udsathed på gruppeniveau eksempelvis hjemløse, misbrugere af alkohol, hash og ludomani, seksuelt krænkede og voldsramte, fysisk og psykisk handicappede, kriminelle, demente samt dobbelt diagnosticerede.

De studerende undervises i forskellige typer af forebyggende og behandlende indsatser i forhold til individer, familier, udsatte grupper og lokalsamfund.

Metode ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at indføre den studerende i videnskabelig metode. På kurset introduceres de mest udbredte metoder i relation til forskningsdesign og projektarbejde.

Dette kursus samlæses med andre uddannelser.

6. semester
Udvikling af socialt arbejde i et arktisk perspektiv ( 20 ECTS )

Formålet med modulet er, at de studerende opnår viden om socialt arbejde i et internationalt og arktisk perspektiv. Der er fokus på Arktis for at de studerende kan lære af andre arktiske nationer, der har sammenlignelige geografiske såvel som sociale udfordringer.

Modulet er en central del af et semester med et internationalt fokus på socialt arbejde. Heri indgår et obligatorisk studieophold ved et internationalt universitet. Universitetet skal have en tilsvarende socialrådgiveruddannelse.

Valgfag ( 10 ECTS )

Formålet er, at den studerende ud fra en selvvalgt og afgrænset målgruppe kan fordybe sig i og udbygge sin viden og færdigheder i forhold til eksempelvis arbejdsmarkedsforhold, børn, unge og familier, udsatte grupper herunder handicappede og ældre.

7. semester
Bachelorprojekt ( 30 ECTS )

Bachelorprojektet kan foregå individuelt eller i en projektgruppe af maksimum 4 deltagere. I alle tilfælde forudsættes det, at den studerende kan arbejde selvstændigt.

Den studerende skal begrunde, at projektet bidrager til en kvalificering indenfor socialt arbejde.

Projektet skal indkredses med teorier, modeller, metoder og begreber, at socialt arbejde har basis i viden fra forskellige fag samt at socialt arbejde kun kan anskueliggøres meningsfyldt i en bestemt kontekst.

I projektet skal der indgå et problemfelt, hvor der kort præsenteres en metodisk tilgang til empiriindsamling. 

Isumaginninnermi siunnersortit Kalaallit Nunaanni amigaataaqaat.

Taamaammat pisortaqarfinni isumaginninnermi siunnersortitut atorfininnissamut periarfissarissaarputit, soorlu Namminersorlutik Oqartussani, kommunini, pinerluuteqarsimasunik sullissivimmi napparsimaveqarfinnilu, imaluunniit isumaginninnermi suliffinni namminersortuni soqutigisaqaqatigiittullu ingerlatsivinni.

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit ilinniartunik siunnersuineq attavigissavat iml.:

 

Sara Abelsen
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, isumaginninnermi sullissinermi ilinniartitsoq & pikkorissaanermi immikkoortumi ataqatigiissaarisoq
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Isumaginninnermik Suliaqarnermi Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: D227
Oq.toqq.: +299 38 56 86
E-mail: saab@uni.gl
Ulloq qinnuteqarfissap killinga 01.03.2023
Aallartissaaq Septembari
Sumiiffik Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Atuagaaraq Studieordning Praktikmappi Siunnersuineq