Isumaginninnermut siunnersorti

Isumaginninnermut siunnersorti

Inunnik isumaginninnermi suliat soqutigivigit, aamma inuiaqatigiit kalaallit akornanni innuttaasunut malunnaatilimmik sulissusserusuppit?

Isumaginninnermi siunnersortinngorniarneq inuiaqatigiit pillugit siamasissumik ilisimatusarnermik ilinniarneruvoq, immikkoortuni sisamaasuni suliamut attuumassuteqartunik ilinniarfik: Isumaginninnermi suliat, inuiaqatigiilerineq, psykologii & inatsisit.

Ilinniagaq atorfinissutaasinnaasumik bachelorinngorniarneruvoq teoreertalik sungiusarlunilu sulinertalik. Ilinniakkap siunertaa tassaavoq isumaginninnermi siunnersortinik, ullumikkut inuiaqatigiinni ajornartorsiutaasunut naleqqiullugu pinaveersaartitsisinnaallutillu ikiorsiisinnaasunik ilinniartitsineq.

Isumaginninnermi siunnersortinngorniarneq ilinniagaavoq inuttut unamminartunik naapitsiffigineqarsinnaasoq inunnullu allanut qanimut attaveqaataasoq.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Inunnik isumaginninnermik suliaqartutut bachelorinngorniarneq ukiunik 3½-inik sivisussuseqarpoq. Ilinniartitaaneq modulinut agguataarneqarpoq, ilinniarnerlu ingerlanneqartarpoq holdikkaaraluni, eqimattanut agguarlugit, nammineq atuarluni, suliniutit aamma sulilluni sungiusarneq paarlakaallugit.

Sulilluni sungiusarneq semesterit sisamaanni ingerlanneqartarpoq sap. ak. 16-illu sivisussuseqarpoq. Nunatsinni imaluunniit nunani avannarlerni sungiusarneq qinnutigineqarsinnaavoq. 

Ilinniarnerit diplom-imut ingerlaqqillutit imaluunniit Aalborg Universitetimi kandidatinngorniarlutit qaffassarsinnaavat.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemesteret 2018. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Indføring i socialt arbejde etc. ( 20 ECTS )

Der undervises i forholdet mellem ret og samfund, det juridiske systems opbygning, retskildelære samt juridisk informationssøgning.

De studerende introduceres til grundlæggende sociologiske og socialpolitiske begreber, samt forskellige definitioner af sociale problemer.

Der introduceres til psykologi bredt. 

Studieteknik etc. ( 5 ECTS )

Modulet indeholder præsentation af studietekniske metoder, normer for akademisk skrivning samt skriftlige præsentationsformer, herunder:

 • planlægningsmodeller
 • notatteknik
 • studietekniske metoder
 • informationssøgning og – bearbejdning
 • videnskabelige teksters tilblivelse og anvendelse
 • form- og strukturkrav til forskellige skriftlige præsentationsformer rapportskrivning

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer.

 • Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret
 • Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område
 • Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed

Kurset kører over to semestre

3. semester
Socialt arbejde med børn etc. ( 15 ECTS )

Der undervises i udviklingspsykologi, identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår. Endvidere fokuseres på samfundsmæssige, sociale og psykosociale årsagssammenhænge og fremtrædelsesformer. Emner som social arv, mønsterbrydere, seksuelle krænkelser, fysisk og psykisk vold og omsorgssvigt, indgår i modulet. De studerende introduceres til tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, udarbejdelse af handleplaner og systematisk sagsarbejde. Kommunikation som metode i arbejdet med børn, unge og forældre gennemgås og trænes.

I jura undervises der i personret herunder reglerne om umyndighed, forældremyndighed og adoption, samt dele af socialretten, og der vil være undervisning i børn- og ungelovgivningen – og de sociale regelsæt, der relaterer sig til børn og ungeområdet.

Videnskabsteori ( 5 ECTS )

Modulet fokuserer på videnskabsteori i et socialfagligt perspektiv.

Der forekommer undervisning i etiske og kulturelle aspekter.

De organisatoriske rammer etc. ( 10 ECTS )

Der undervises i den offentlige sektors politiske, administrative og organisatoriske opbygning, samt i rammebetingelser, kommunal økonomi og beslutningsprocesser. Forvaltningsret, myndighedsudøvelse, sagsbehandling, visitation og god forvaltningsskik er centrale elementer i undervisningen. Regler om tavshedspligt i forhold til underretningspligten indgår i dette modul under jura.

Der er ligeledes fokus på socialrådgiverens rolle og funktioner, det kollegiale, tværfaglige samarbejde og konflikthåndtering.

Modulet slutter af med, at de studerende forberedes til praktikken.

5. semester
Forebyggelse og metoder i socialt udsatte grupper ( 20 ECTS )

Der undervises i forskellige typer af udsathed på gruppeniveau eksempelvis hjemløse, misbrugere af alkohol, hash og ludomani, seksuelt krænkede og voldsramte, fysisk og psykisk handicappede, kriminelle, demente samt dobbelt diagnosticerede.

De studerende undervises i forskellige typer af forebyggende og behandlende indsatser i forhold til individer, familier, udsatte grupper og lokalsamfund.

Metode ( 10 ECTS )

Modulets indhold:

 • projektdesign og –proces
 • vidensprocesser som: induktion, deduktion mv.
 • introduktion til kvalitative metoder og kvantitative metoder
 • metoderne afprøves i forhold til samfundsfaglige problemstillinger

7. semester
Bachelorprojekt ( 30 ECTS )

Bachelorprojektet kan foregå individuelt eller i en projektgruppe af maksimum 4 deltagere. I alle tilfælde forudsættes det, at den studerende kan arbejde selvstændigt.

Den studerende skal begrunde, at projektet bidrager til en kvalificering indenfor socialt arbejde.

Projektet skal indkredses med teorier, modeller, metoder og begreber, at socialt arbejde har basis i viden fra forskellige fag samt at socialt arbejde kun kan anskueliggøres meningsfyldt i en bestemt kontekst.

I projektet skal der indgå et problemfelt, hvor der kort præsenteres en metodisk tilgang til empiriindsamling. 

Isumaginninnermi siunnersortit Kalaallit Nunaanni amigaataaqaat.

Taamaammat pisortaqarfinni isumaginninnermi siunnersortitut atorfininnissamut periarfissarissaarputit, soorlu Namminersorlutik Oqartussani, kommunini, pinerluuteqarsimasunik sullissivimmi napparsimaveqarfinnilu, imaluunniit isumaginninnermi suliffinni namminersortuni soqutigisaqaqatigiittullu ingerlatsivinni.

Kursusafdelingen på Afdeling for Sociale Forhold tilbyder efteruddannelsen Decentral Socialrådgiveruddannelse.

Attavigiuk:

Sara Abelsen 

Pikkorissaanermi immikkoortumi ataqatigiissaarisoq
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Isumaginninnermut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: D227
Oq.toqq.: +299 38 56 86
E-mail: saab@uni.gl

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit ilinniartunik siunnersuineq attavigissavat iml.:

 

Kevin Perry
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, lektori
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Isumaginninnermut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: D251
Oq.toqq.: +299 38 56 49
E-mail: perry@uni.gl
Ulloq qinnuteqarfissap killinga 01.03.2019
Aallaqqaat Septembari
Sumiiffik Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Atuagaaraq Studieordning Praktikmappi Katalogi & skiima: intranet Siunnersuineq
Socialvidenskab

Brug litteraturdatabasen til socialvidenskab

Direkte link