Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Nutserisoq Oqalutsilu

Oqaatsinik soqutigisaqarpit aamma Kalaallit Nunaata nunarsuarmut akuujartuinnarluni siunissami peqataalluarnissaanut tapertaarusuppit?

Nutserisutut Oqalutsitullu atorfinissutaasinnaasumik bachelorinngorsimaguit pisortatigut aaqqissugaanermi marlunnik oqaaseqarfiusumi sullissinermi qitiusumik inissisimalissaatit, aamma kalaallit oqaasiisa nunarsuarmioqataaleriartuinnarnerup nalaani piuinnarnissaannut peqataassaatit.

Ilinniakkami pineqartumi ilinniartup oqaatsitigut suliassaanik ilinniartinnissaa siunertaavoq – kalaallit danskillu oqaasiisa akornanni nutserisinnaaneq oqaluttaasinnaanerlu kiisalu tuluit oqaasiinik allannermik attaveqatigiissinnaaneq qitiutinneqarput.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Afdelingen forventer derudover at afholde evt. optagelsesprøver i uge 17 -18 hvert år

Inuutissarsiornermik Oqaatsinik Nutserinermillu bachelorinngorniarneq ukiunut pingasunut affarmullu (3½) naatsorsuussaavoq. Tamatuma kingorna ukiut marluk kandidatinngorniartoqarsinnaavoq. Semesterit pingajuanni nunami allami universitetimi danskisut tuluttulluunniit ilisimatusarneq, semesterillu tallimassaanni suliffeqarfimmi sulilluni sungiusarneq.

Semesterit aappassaa naammassigukku danskisut tuluttulluunniit qaffasissumik ilinniagaqarnissat aalajangertariaqarpat. Oqaatsit sannai atuuffiilu ilinniassavatit, aamma kalaallisut oqaatsit danskisut tuluttullu oqaatsinit allaanerussutai paasisaqarfigalugit. 

Nutserineq pillugu, nutserinermilu teoriit tunuliaqutit ilinniassavatit. Ilikkagassavit ilagaat Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit akornanni pissutsit, soorlu eqqartuussiveqarnermi, inunnik isumaginninnermi, politikkimi, aningaasalerinermi kultureqarnermilu pissutsit. 

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemestret 2022. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Alm. sprogforståelse ( 10 ECTS )

Almen sprogforståelse i grønlandsk

Formålet med faget er at give den studerende viden om grammatiske begreber samt om det grønlandske sprogs grundlæggende grammatik med videre, således at de sættes i stand til at foretage en grammatisk analyse af grønlandske tekster med anvendelse af korrekte grammatiske betegnelser.

Almen sprogforståelse i dansk

Formålet med faget er at give den studerende grundlæggende viden om dansk grammatik og fonetik. Faget skal ligeledes give de studerende viden om væsentlige typologiske forskelle mellem grønlandsk og dansk. 

Almen sprogforståelse i engelsk

Formålet med faget er at give den studerende viden om grundlæggende engelsk grammatik og fonetik. Faget skal ligeledes give de studerende viden om væsentlige typologiske forskelle mellem grønlandsk og engelsk.

Oversættelse dk-grl ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at oversætte lettere sagprosatekster fra dansk til grønlandsk samt at udvide den studerendes ordforråd på dansk inden for områder som for eksempel uddannelse, arbejdsmarked, forbrug.

Den studerende skal endvidere erhverve sig viden om og færdigheder i brug af relevante trykte og elektroniske kilder til fagsproglig informationssøgning.

På dette trin introduceres oversættelsesteori og metode.

Oral & written proficiency in English ( 5 ECTS )

This bachelor level course is taught in English.

The aim of the course is to enable the student to give small presentations and prepare shorter written texts in English in areas such as education, the labour market, consumption - and to expand the student's vocabulary in English in the topics covered.

The student will also acquire knowledge and skills in the use of relevant print and electronic sources for subject-specific information retrieval. During the course, the student must submit a compulsory essay which must be approved by the lecturer before the student can be admitted to the examination.

Samfund 1 (politik) ( 5 ECTS )

Formålet med undervisningen i samfund 1 er at give den studerende en grundlæggende viden om det politiske system i Grønland og relationerne til Danmark (Rigsfællesskabet) og hvordan det er opbygget og fungerer.

De studerende skal have indsigt i den grundlæggende teori og de grundlæggende begreber i det politiske system, samt om aktører, magtfordeling og demokrati, herunder valgsystemet.

Derudover skal de studerende introduceres til partierne i Grønland og deres ideologier, lokale og nationale instanser og organisationer, der er medspillere i den aktuelle politiske debat.

Undervisningen skal også have fokus på de vigtigste elementer i politik og samfund, eksempelvis når dagsorden handler om valg, folkeafstemninger, regeringsdannelser og krisesituationer inden for det eksisterende politiske system.

Studieteknik etc. ( 5 ECTS )

Formålet med faget er, at den studerende udvikler sine kompetencer i forhold til planlægning, prioritering og studietekniske færdigheder.

Endvidere skal den studerende sættes i stand til at udarbejde skriftlige produkter i overensstemmelse med akademiske normer.

Faget indeholder præsentation af studietekniske metoder, normer for akademisk skrivning samt skriftlige præsentationsformer, herunder:

 • Planlægningsmodeller
 • Notatteknik
 • Studietekniske metoder
 • Informationssøgning og –bearbejdning
 • Videnskabelige teksters tilblivelse og anvendelse
 • Form- og strukturkrav til forskellige skriftlige præsentationsformer - Rapportskrivning

3. semester
Studieophold i udlandet ( 30 ECTS )

Valgfagene på 3. semester tages enten ved Aarhus Universitet (AU), ved andet godkendt udenlandsk universitet eller ved andre uddannelser på Ilisimatusarfik.

Uanset sted skal fagene godkendes af afdelingslederen.

Studieopholdet på AU udgøres af en fagpakke bestående dels af fag fra uddannelser ved AU, dels af et fag, som tilrettelægges specielt for studerende fra Ilisimatusarfik (10 ECTS).

Det særligt tilrettelagte fag har til formål at udvikle de studerendes evne til at læse danske og engelske tekster om samfundsmæssige forhold samt til at søge, systematisere og formidle informationer om det danske samfund på dansk, såvel skriftligt som mundtligt.

5. semester
Oversættelse dk-grl (sund) ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at oversætte sundhedsfaglige tekster fra dansk til grønlandsk og fra grønlandsk til dansk.

Dette indebærer, at den studerende skal erhverve sig kendskab til basal sundhedsfaglig terminologi inden for udvalgte sundhedsfaglige områder samt opnå færdigheder i selvstændig informationssøgning i relevante opslagsbøger, ordbøger, databaser m.m.

Dialogtolkning dk-grl (ret) ( 10 ECTS )

Formålet er at sætte studerende i stand til at varetage opgaver i form af dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk inden for politi og retsvæsen, for eksempel i forbindelse med afhøringer i straffesager, eller i retssager i forbindelse med civile søgsmål, for eksempel skilsmisse- eller forældremyndighedssager.

Den studerende skal i denne forbindelse erhverve sig grundlæggende indsigt i straffe- og civilretligt begrebsapparat og terminologi.

Virksomhedspræs. dk ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at foretage systematisk informationssøgning inden for emner relateret til Grønlands erhvervsliv i bred forstand.

I informationssøgningen kan indgå trykte og elektroniske kilder samt interviews med repræsentanter for grønlandsk erhvervsliv.

Formålet er endvidere at opøve den studerendes evne til at udvælge og bearbejde de indhentede informationer til belysning af en given problemstilling og formidle resultatet på dansk til en given målgruppe.

Tekstproduktion eng ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at producere forskellige typer af engelsksprogede tekster, herunder referater, samt oversætte lettere sagprosatekster fra grønlandsk til engelsk, med en høj grad af korrekthed mht. morfologi, syntaks og semantik.

Undervisningen beskæftiger sig emnemæssigt med områder relateret til Grønlands relationer med omverdenen, herunder EU, samt inden for samfundsfaglige og erhvervsrelaterede emner.

7. semester
Metode ( 10 ECTS )

Formålet er at give de studerende kendskab til kvalitative og kvantitative metoder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser af samfundsvidenskabelige problemstillinger.

Forskningsprocessen fra problemformulering over dataindsamling og analyse til tolkning og præsentation af resultaterne behandles. 

Kurset omhandler både kvalitative og kvantitative metoder, herunder komparativ metode, diskursanalyse, survey, visuel metode, ’indigenous method’ og inddrager også simpel tabelmæssig, grafisk og anden præsentation af data. 

Faget berører kun kort egentlige statistiske teknikker og er således for samfundsfags vedkommende afgrænset fra faget statistik. 

De studerende løser i semestrets løb fire opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen og hele vejen igennem kræves aktiv deltagelse og oplæg.

Dette kursus samlæses med andre uddannelser.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bachelorprojektet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Formålet med bachelorprojektet er at kvalificere den studerende til selvstændigt at løse en faglig problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens centrale områder og til at udarbejde en skriftlig rapport herom på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for projektet aftales med en faglig vejleder, der ligeledes skal godkende problemformulering og disposition for projektet.

I projektarbejdet vil typisk indgå indsamling af eget empirisk materiale. Vejlederen udpeges af afdelingen.

Bachelorprojektet afleveres som udgangspunkt senest den sidste hverdag i eksamensterminen.

Nutserisutut aamma Oqalutsitut atorfinissutaasinnaasumik bachelorinngoruit nutserisutut oqalutsitulluunniit atorfinissinnaavutit. Nutserisut oqalutsillu maanna annertuumik atorfissaqartinneqarput, taamaammat ilinniareeruit atorfigisinnaasatit pilerinartut arlaqarput.

Soorlu makku iluanni atorfinittoqarsinnaavoq:

 • Naalakkersuisut
 • Inatsisartut
 • Kommuneqarfik Sermersooq
 • Peqqinnissaqarfik
 • Eqqartuussiviit
 • Niuernermik Ilinniarfimmi Ilisimatusarfimmilu ilinniartitsisoq
 • Suliffiit namminersortut
 • Imitittartoq

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit ilinniartunik siunnersuineq attavigissavat iml.:

 

Laila Hedegaard Pedersen
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, Studieadjunkti
Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik
Nutserinermut Oqaluttaanermullu Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Oq.toqq.: +299 38 56 44
Ini: D225
E-mail: lahp@uni.gl
Ulloq qinnuteqarfissap killinga 01.03.2023
Aallartissaaq Septembari
Sumiiffik Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Atuagaaraq Studieordning (2016) Studieordning (2015) Siunnersuineq