Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Oqaasilerineq, Atuakkialerineq Tusagassiuutilerinerlu

Kalaallit oqaasii soqutigivigit aamma oqaatsit, atuakkialerineq tusagassiuutillu suliffigissallugit pilerigisinnaaviuk? 

Oqaatsit, Atuakkialerinerup aamma Tusagassiuutit pillugit ilinniakkami nunap kulturikkut immikkuullarissusaanut oqaatsit ilusaat pingaarutaallu pillugit ilisimasaqalissaatit.

Oqaatsit, Atuakkialerineq aamma Tusagassiuutit pillugit nutaarsiassat, oqallinnerit kulturillu siammartertarneri pingaaruteqaqaat. Taamaammat Oqaatsit, Atuakkialerineq aamma Tusagassiuutit pillugit ilinniaruit kulturip pingaaruteqassusiani ingerlaarneq aqqutigissavat, inuiaqatigiinnilu pingaaruteqarnerpaat ilaasa maluginiarnissaat ilinniassavat.

Ilinniakkat tassaapput bachelorinngorniarneq (ukiut 3) kandidatinngorniarneq (ukiut 2). Kiisalu Oqaatsit, Atuakkialerineq aamma Tusagassiuutit pingaarnertut ukiuni 3½-ini saniatigulluunniit ilinniakkatut ukiuni 1½-ini ilinniagaralugit ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitsisussatut ilinniartoqarsinnaavoq.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Oqaatsit, Atuakkialerineq aamma Tusagassiuutit pillugit bachelorinngorniarneq ukiunik pingasunik sivisussuseqarpoq, tamatuma kingorna ukiut marluk kandidatinngorniartoqarsinnaavoq. Aamma ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitsisunngorniarneq toqqarneqarsinnaavoq Oqaatsit, Atuakkialerineq aamma Tusagassiuutit pillugit pingaarnertut fagi ukiunik 3 ½ sivisussuseqartoq imaluunniit saniatigut ingerlallugu ukiunik 1 ½ sivisussuseqartoq.

Attaveqatigiinnissamut oqaatsit pingaarnertut atortussaapput. Tunngaviusumik fagit ilinniassavatit soorlu syntaks, morfologi, semantik, fonetik, oqaatsit oqaluttuassartaat aamma sumiorpaluutit. Kalaallit oqaasii qitiutillugit nalinginnaasumik oqaatsit pillugit teoriit ilinniassavatit. Kisianni oqaatsit tassaaginnanngillat oqaasilerineq – inuiaqatigiinni oqaatsit atorneqarnerat misissussavarput paasisaqarfigalugulu oqaatsit inunnik ataqatigiilersitsisarnerat avissaartitsisarnerallu.

Atuakkamit inuit kinaassusaat ataatsimoornerlu pilersinneqartarput. Oqaluttuarneq, kalaallit atuakkiarisaanerat qangaaniit nalitsinnut, nunat tamalaat atuakkiarisaaneri – soorunami aamma atuakkianik misissueqqissaarineq aamma atuakkiat teoriivi. 

Inuiaqatigiit sumiiffinni tusagassiuutitigut ataatsimoortinneqartarput, kisianni aamma nunarsuarmioqatigiinnut tunngasut pillugit paasitinneqartarput. Tusagassiuutilerinermi attaveqatigiinnerit nittartakkani, kalaallit tusagassiorfiini,: radio, tv aamma aviisit paasisaqassaatit – qangaaneersut nalitsinnilu – aamma assit isiginnaagassiallu nalilersornerinik ilinniartinneqassaatit.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemestret 2021. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

De to første år læses efter ”svikmølle-princippet”: Det ene af de to grundlæggende år er koncentreret om litteratur (’litteratur-år’), det andet om sprog (sprog- og medieår’). De to år veksler indbyrdes, således at nogle studerende kommer til at starte med ’litteraturåret’ og andre med ’sprog- og medieåret’.

 

Litteraturår
Grønland. tekster før 1970 ( 7,5 ECTS )

Den studerende skal:

 • kunne analysere en tekst, idet analysen skal bestå dels i en nærlæsning, dels i en perspektivering, hvori der skal indgå en litteraturhistorisk og historisk relatering
 • kunne gøre rede for analyseapparatet
 • demonstrere historisk overblik over den grønlandske tekstproduktions udviklingsfaser fra den førkoloniale mundtlige litteratur frem til de sammensatte kulturelle udtryksformer omkring 1970
 • vise et elementært teoretisk kendskab til problemerne ved studiet af denne udvikling

Idéhistorie & videnskabsteori ( 15 ECTS )

Idéhistorien giver et overblik over de tankesæt og emner, der markant har præget de menneskelige samfund gennem årtusinder. Der lægges især vægt på forskellige samfunds opståen, forholdet mellem by-, landbo- og jæger/fiskerisamfund, forholdet mellem stat og religiøse institutioner, ideer bag forskellige typer af statsdannelser, politiske og økonomiske ideer, internationale institutioner, samt etiske problemer i politik, økonomi og mellem mennesker. Idehistorien skal handle om tanker og emner der har betydning for alle i et samfund som det grønlandske. Det skal omhandle inuits syn på verden og livet. Det vil sige tanker om forholdet mellem mennesket og dyrene eller naturen, tanker om hvad der er til, både materielt og åndeligt. Kurset omhandler også menneskerettighedernes opståen og udvikling, herunder specielt oprindelige folks rettigheder. Disse tankesæt skal formuleres, således at de studerende ser dem som relevante for forståelse af det grønlandske samfunds historie, udvikling og aktuelle situation og ikke mindst ser dem som relevante for deres eget fagstudium.

Videnskabsteorien (forårssemester 2022) giver en oversigt over de begrundelser, der gives for at kunne etablere videnskabelig viden, og giver derfor et grundlag for kritisk og velbegrundet at kunne forholde sig til de mange videnskabelige udsagn, som det er nødvendigt at forholde sig til i et moderne samfund. Hovedvægten lægges på emner, der er af betydning et universitetsstudium og skal også være relevant for den enkelte studerendes forståelse af sit eget fag. Den skal beskæftige sig med videnskabens væsen, hvordan man begrunder viden, kilderne til viden. Desuden beskæftiger videnskabsteorien sig med tidligere tiders opfattelser af videnskab og med videnskabens institutioner, herunder forskningspolitik og videnskabernes etiske ansvar over for samfund.

Kurset kører over to semestre.

Litterært emne før 1970 ( 5 ECTS )

Den studerende skal have:

enten a)

 • kendskab til et litterært emne fx. en teksttype, en mindre periode eller et bestemt tema i - den grønlandske litteratur op til ca. 1970
 • en viden, som udbygger 'Grønlandske tekster før 1970

eller b)

 • kendskab til fremmedsproget litteratur i en teksttype eller periode, der har haft betydning for den nyere grønlandske skønlitteratur
 • et overblik over det valgte emne
 • færdighed i at applicere den viden på teksteksempler

Mundtlig tradition ( 5 ECTS )

Den studerende skal have:

 • kendskab til et udsnit af den nedskrevne mundtlige traditions fortællinger eller af den nedskrevne mundtlige traditions digte
 • teoretisk kendskab til den valgte teksttype, som baggrund for analysen af teksterne
 • historisk overblik over den mundtlige traditions nedskrivning

Tekstanalyse ( 5 ECTS )

Den studerende skal kunne:

 • opvise praktisk færdighed i analyse af litterære enkelttekster, fortrinsvis analyse af tekstinterne betydningsstrukturer
 • opløse en tekst i dens elementer og vise hvordan elementerne er sammenføjet, så de danner tekstens betydning og særpræg
 • redegøre for tekstens æstetiske og genremæssige forhold og karakterisere dens temaverden, opbygning, fortællerholdning og stil
 • inddrage de eksterne faktorer, der er væsentlige for at forstå tekstens opbygning og betydning, dvs. beskrive teksten som udtryk for en given genre / teksttype og redegøre for den historiske sammenhæng den indgår i

Bachelorsemester
Metode ( 10 ECTS )

Formålet er at give de studerende kendskab til kvalitative og kvantitative metoder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser af samfundsvidenskabelige problemstillinger.

Forskningsprocessen fra problemformulering over dataindsamling og analyse til tolkning og præsentation af resultaterne behandles. 

Kurset omhandler både kvalitative og kvantitative metoder, herunder komparativ metode, diskursanalyse, survey, visuel metode, ’indigenous method’ og inddrager også simpel tabelmæssig, grafisk og anden præsentation af data. 

Faget berører kun kort egentlige statistiske teknikker og er således for samfundsfags vedkommende afgrænset fra faget statistik. 

De studerende løser i semestrets løb fire opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen og hele vejen igennem kræves aktiv deltagelse og oplæg.

Dette kursus samlæses med andre uddannelser.

Emnefag: Storytelling in film ( 10 ECTS )

Undervisningen har til formål at give den studerende indsigt i dokumentarfilmens kommunikative egenskaber.

Med udgangspunkt i et praktisk orienteret forløb og dertilhørende forelæsninger får den studerende redskaber til selvstændigt at tilrettelægge og producere en kortere dokumentar.

Den studerende opnår derved erfaring og forståelse for filmskabelsesprocessen og vilkårene ved visuel medieproduktion.

Emnefag: Romananalyse ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at give deltagernes en indføring i romananalyse og indsigt i romanens funktionsmåde.

På kurset vil vi gå i dybden med den praktiske romananalyse. Med afsæt i en stor og kompleks roman skal vi diskutere, hvordan man danner sig et overblik over og analyserer et stort fiktivt univers, litterære karakterer, plot og æstetiske virkemidler. Desuden vil vi diskutere spørgsmål som, hvad kendetegner en roman, hvordan den adskiller sig fra andre typer af prosafortællinger og hvordan træder en roman i dialog med sin samtid og andre litterære værker.

I tilknytning til arbejdet med romananalyse præsenteres litteraturteori om f.eks. karakterer, plot, fortæller, metafiktion og intertekstualitet. Kursets hovedtekst vil være Selma Lagerlöfs roman Gøsta Berlings Saga (1892).

Derudover skal vi gå i dybden med to mindre romaner: Knud Romers Den som blinker er bange for døden (2007) og Helle Helles Hvis det er (2014).

Det anbefales at Selma Lagerlöfs roman Gøsta Berlings Saga læses inden kursusstart.

Emnefag: Morfofonologi ( 10 ECTS )

På kurset arbejdes der med centrale begreber, strukturer og funktioner inden for forskellige morfofonologiske alternationer gennem mundtlige og skriftlige opgaver.

De studerende bliver også trænet i morfologisk analyse samt fonetisk transskription.

Det grønlandske sprog er stærkt polysyntetisk, og dette ses blandt andet i opbygningen af de mange afledningssuffikser, der typisk ledsages af morfofonologiske alternationer som assimilation, gemination, fusion, metatese, konsonantbortfald, vokalskifte etc.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Emnet for bacheloropgave aftales mellem den studerende og dennes vejleder.

Emnet skal afgrænses således, at det samlede arbejde med opgaven kan gennemføres indenfor en tidsramme svarende til 1/3 årsværk.

Kandidatuddannelsen
Emnefag: Storytelling in film ( 10 ECTS )

Undervisningen har til formål at give den studerende indsigt i dokumentarfilmens kommunikative egenskaber.

Med udgangspunkt i et praktisk orienteret forløb og dertilhørende forelæsninger får den studerende redskaber til selvstændigt at tilrettelægge og producere en kortere dokumentar.

Den studerende opnår derved erfaring og forståelse for filmskabelsesprocessen og vilkårene ved visuel medieproduktion.

Emnefag: Romananalyse ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at give deltagernes en indføring i romananalyse og indsigt i romanens funktionsmåde.

På kurset vil vi gå i dybden med den praktiske romananalyse. Med afsæt i en stor og kompleks roman skal vi diskutere, hvordan man danner sig et overblik over og analyserer et stort fiktivt univers, litterære karakterer, plot og æstetiske virkemidler. Desuden vil vi diskutere spørgsmål som, hvad kendetegner en roman, hvordan den adskiller sig fra andre typer af prosafortællinger og hvordan træder en roman i dialog med sin samtid og andre litterære værker.

I tilknytning til arbejdet med romananalyse præsenteres litteraturteori om f.eks. karakterer, plot, fortæller, metafiktion og intertekstualitet. Kursets hovedtekst vil være Selma Lagerlöfs roman Gøsta Berlings Saga (1892).

Derudover skal vi gå i dybden med to mindre romaner: Knud Romers Den som blinker er bange for døden (2007) og Helle Helles Hvis det er (2014).

Det anbefales at Selma Lagerlöfs roman Gøsta Berlings Saga læses inden kursusstart.

Emnefag: Morfofonologi ( 10 ECTS )

På kurset arbejdes der med centrale begreber, strukturer og funktioner inden for forskellige morfofonologiske alternationer gennem mundtlige og skriftlige opgaver.

De studerende bliver også trænet i morfologisk analyse samt fonetisk transskription.

Det grønlandske sprog er stærkt polysyntetisk, og dette ses blandt andet i opbygningen af de mange afledningssuffikser, der typisk ledsages af morfofonologiske alternationer som assimilation, gemination, fusion, metatese, konsonantbortfald, vokalskifte etc.

Speciale ( 30 ECTS )

Emnet for specialet aftales mellem den studerende og dennes specialevejleder.

Specialeemnet skal afgrænses således, at det samlede specialearbejde kan gennemføres indenfor en tidsramme svarende til 2 årsværk.

Oqaatsit, Atuakkialerineq aamma Tusagassiuutit pillugit kandidatinngoruit sulilersinnaavutit ukunani:

 • Ilinniarnertuunngorniarfinni seminarianiluunniit ilinniartitsisoq
 • Oqaasileriffik
 • Pisortaqarfiit
 • Atuakkiorfiit kulturikkullu suliaqarfiit
 • Radio aamma TV
 • Ilinniarfinni qaffasissuni ilinniartitsineq ilisimatusarnerlu

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit ilinniartunik siunnersuineq attavigissavat iml.:

 

Rosannguaq Rossen
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, adjunkti, ph.d.
Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik
Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: D231
Oq.toqq.: +299 38 56 51
E-mail: roro@uni.gl
Ulloq qinnuteqarfissap killinga 01.03.2022
Aallartissaaq Septembari
Sumiiffik Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Atuagaaraq Studieordning (BA) Studieordning (KA) Siunnersuineq