Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Publikationsfonden

§ 1. 

Fondens navn, hjemsted og stiftelse

Fondens navn er "Publikationsfond for Ilisimatusarfik" 

Fondens hjemsted er Nuuk 

Fondens stiftelsesdato er den 21.10 1999

 

§ 2. 

Formål 

2.1 Fondens formål er at etablere en skriftrække for videnskabelige værker om grønlandske forhold, herunder også ikke tidligere udgivne kildeskrifter vedrørende Grønlands historie, jf. § 4

2.2 Fondens støtte kan kun ydes til publikationer i Ilisimatusarfik’s skriftserie(r)

2.3 Fonden kan i visse situationer indgå i publiceringspartnerskaber med andre institutioner eller forlag. Fondens navn skal også dér fremgå tydeligt af publikationen

 

§ 3. 

Fondens kapital og indtægter

3.1 Fondens formue udgør ved oprettelsen 1,2 mio. kr., der foreligger kontant. Formuen er doneret fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN

3.2 Til kapitalaktiverne henregnes endvidere (a) sådanne aktiver, som måtte tilfalde fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor, og (b) sådanne aktiver, som modsvarer overskud, der er henlagt til konsolidering af fondens formue, jf. i det hele den grønlandske fondslovs § 7. Fondens øvrige formue, herunder den del af årets overskud, der ikke er henlagt til konsolidering af fondens formue, udgør fondens uddelingsaktiver. Fondens kapitalaktiver må kun overdrages eller pantsættes med fondsmyndighedernes samtykke jf. den grønlandske fondslovs § 7, stk. 2. Den her nævnte rådighedsindskrænkning skal i videst muligt omfang sikres ved notering, registrering eller på anden måde

3.3 Fonden modtager derudover nettoindtægterne fra salg af publikationer

3.4 Fondens kapital anbringes i en af fondsmyndigheden godkendt forvaltningsafdeling

3.5 Støtte i henhold til formålet kan ydes af uddelingsaktiverne og tillige af kapitalaktiverne. Dog skal støttepolitikken indrettes således, at kapitalen tidligst er opbrugt 10 (ti) år fra Fondens oprettelse

3.6 Såfremt Fondens midler i hovedsagen er opbrugt, eller pengeforringelse og tidernes ugunst engang i fremtiden medfører, at Fonden ikke længere har nogen berettigelse, kan bestyrelsen i enighed ophæve Fonden. Bestyrelsen træffer forinden beslutning om midlernes anvendelse indenfor Fondens formål

 

§ 4. 

Publicering

4.1 De publikationer, der nyder støtte gennem Fonden, skal i en videnskabelig form bibringe offentligheden ny viden om grønlandske forhold frembragt på et videnskabeligt grundlag

4.2 Støtten gives først og fremmest til publikationer, der som primær forfatter har en forsker, som er ansat ved Ilisimatusarfik eller på anden måde har eller har haft længerevarende tilknytning til institutionen

4.3 Det påhviler Fondens bestyrelse at sikre den fornødne eksterne, uafhængige videnskabelige og faglige kvalitetsbedømmelse af værker, der indgives til publicering. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at følge disse indstillinger, men skal skriftligt til protokollen motivere og begrunde en afvigende holdning. Evt. honorering af eksterne responsa er Fonden uvedkommende

4.4 Ved udgivelsen af historiske kildeskrifter anlægges et forskningsmæssigt væsentlighedskriterium på kilden samt en faglig vurdering af det til kilden udarbejdede noteapparat

4.5 Såfremt der er tale om udgivelse af en publikation med flere bidrag, skal hvert enkelt af de medtagne bidrag behandles som anført i §§ 4.3 og 4.4

4.6 Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde på hvilket (evt. hvilke) sprog, et fagligt godkendt værk skal publiceres. Bestyrelsen inddrager herunder forfatterens/nes egen vurdering. Såfremt der skal foretages oversættelse, søges midlerne hertil i videst muligt omfang frembragt fra anden side

 

§ 5. 

Fondens ledelse

5.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Rektor for Ilisimatusarfik er født formand. De øvrige fire medlemmer, hvoraf 2 skal være eksterne og 2 skal være fastansatte forskere ved Ilisimatusarfik, udpeges af Universitetsrådet efter indstilling fra Rektor

5.2 Bestyrelsens funktionsperiode følger rektors funktionsperiode, dvs. normalt tre kalenderår. Genudpegning kan finde sted

5.3 Der udpeges ikke suppleanter. Ved varigt forfald indstiller Rektor et nyt medlem for resten af valgperioden

5.4 Formanden indkalder til mindst 2 årlige møder. Formanden leder møderne

Bestyrelsesmøde skal derudover afholdes, når mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker dette og i øvrigt så ofte, formanden skønner det nødvendigt

Bestyrelsen fører sin egen forhandlingsprotokol

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af medlemmerne er tilstede

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

Beslutninger vedrørende ændringer og tilføjelser til fundatsen skal godkendes af fondsmyndigheden i Grønland, der på stiftelsestidspunktet er: Civildirektoratet. Fondens formålsbeskrivelse kan dog ikke ændres de første 10 (ti) år efter Fondens stiftelse

 

§ 6. 

Ilisimatusarfik er Fondens sekretariat og modtager ikke vederlag herfor

 

§ 7. 

Tegning af Fonden

Fonden tegnes af formanden og et (1) bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

 

§ 8. 

Årsregnskab og revision

8.1 Fondens regnskabsår følger kalenderåret

8.2 Det første regnskabsår løber fra og med stiftelsestidspunktet og året ud

8.3 Fondens regnskab føres af Ilisimatusarfik, der ikke modtager vederlag herfor

8.4 For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter hertil samt årsberetning

8.5 Fondens årsregnskab revideres af Grønlands Hjemmestyres revision

 

§ 9. 

Vedtægtsændringer

9.1 Fondens samlede bestyrelse kan med enstemmighed og fondsmyndighedens tiltræden træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller opløsning af Fonden, jf. dog § 9.2

9.2 Fondens formål, jf. § 2, kan dog ikke ændres i de første 10 (ti) år efter Fondens stiftelse

 

Nuuk, 

Rektor, ph.d. Tine Pars (formand), Ilisimatusarfik 

Lektor, cand.mag. Karen Langgård, Ilisimatusarfik 

Lektor, ph.d. Birgitte Jacobsen, Ilisimatusarfik 

Docent, dr.jur. Hanne Petersen, København Universitet 

Docent, mag.art. Ole Høiris, Aarhus Universitet


Bestil publikation

Du kan nemt bestille publikation(er) fra Ilisimatusarfik forlag

Bestil publikation

Attavissat aaqqissuisut

Attavissat aaqqissuisut e-mail ..

E-mail aaqqissuisut

Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk