Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Pædagogikkimi Ilinniarnermilu Ineriartortitsivik

Forskning ved Institut for Læring, Ilisimatusarfik

Mål og fokus

Forskning på Institut for Lærings er knyttet til folkeskole, dagpasningstilbud, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, med særligt fokus på folkeskolen og læreruddannelsen.

Målet er at skabe et solidt empirisk og teoretisk fundament for at sikre en langsigtet vidensopbygning og forskningsbasering i forhold til folkeskole, dagpasningstilbud, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Grønland.

Det overordnede fokus er at udvikle teori inden for pædagogik, specialpædagogik, læring, didaktiske design i fag og tværfaglige sammenhænge, fagfornyelse, lærer-kompetenceudvikling, it-integration i undervisning og læreprocesser samt fjernundervisning i en grønlandsk kontekst. 

På Institut for Læring arbejdes der p.t. med følgende forskningsområder

Fjernundervisning i Grønland

Målet er at genere viden om innovative pædagogiske muligheder med fjernundervisning i grundskolen, hvor fokus er på, hvordan elevroller og lærerprofessionalisme udvikles med fjernundervisning. De empiriske undersøgelser foretages primært i Grønland, hvor fjernundervisning er et prioriteret område i forhold til at dele lærerressourcer og skabe en bedre folkeskole (adjunkt ph.d. Anders Øgaard).

Intersprogsanalyser

Målet er at tilvejebringe viden om grønlandske elevers intersprog gennem et kvalitativt studie over tre år. Intersproget er et aktivt dynamisk ”på-vej-sprog”, hvor eleven kognitivt danner hypoteser om målsproget, og ved afprøvning af målsprogshypoteser i dialog med andre be- eller afkræfter eleven  sin hypotese. Intersproget har sine egne regler og tilegnes i bestemte rækkefølger. Forskning i og viden om intersprog er af stor betydning for sprogundervisning af eleverne i de grønlandske skoler, idet lærerens viden om elevernes intersprog vil styrke sprogundervisningen og udvikle elevernes sprogtilegnelse (adjunkt, ph.d. Anne-Mette Korczynski).

En undersøgende naturfagsdidaktik i et sprogpædagogisk og sprogdidaktisk perspektiv

Gennem en aktionsforskningstilgang er det målet er at genere en lokalforankret undersøgende naturfagsundervisning, hvori der rettes et specifikt fokus på at udvikle elevernes undersøgelseskompetence samt deres naturfaglige sprogkompetence. Empirikonstruktion sker gennem videodokumentation af undervisning, og de deltagende lærere inddrages i en tolkningsfase. Hensigten er således at genere didaktiske modeller, der både kan være med til styrke læreres specifikke undervisningsrefleksion i naturfag og generelle undervisningsrefleksion for at medvirke til at skabe forudsætninger for at højne kvaliteten i skolen. Herudover ligger der en målsætning om at styrke elevers motivation for og interesse i de naturfaglige fag, der betragtes som vigtige i det grønlandske samfund (adjunkt, ph.d. Lars Demant-Poort).

Lokal Læring i Lokale Valg

Projektet har til formål at undersøge og udvikle programmer for dele af undervisning i faggruppen Lokale Valg i samarbejde med lokalsamfund, skolebestyrelser og kommunebestyrelser. Faggruppen er oprindeligt konstrueret med et oplæg til læring om lokal kultur gennem inklusion af lokale ressource-personer. Dette oplæg er dog kun sporadisk og i meget begrænset grad blevet fulgt. Ved at trække på UNESCO’s ressourcer i forhold til bevaring af og læring om kulturel diversitet og immateriel kulturarv, er hensigten at skabe rammer for struktureret læring af udvalgte udtryk for lokal kultur i den grønlandske folkeskole (adjunkt, ph.d. Andreas Otte).

Fremme af trivsel blandt børn i Grønland

Ph.d.-projektets overordnede formål er at undersøge fagprofessionelles fremme af trivsel blandt børn i Grønland. Dette undersøges i institutionelt regi i børnehaver og skoler, der arbejder med at fremme børns sociale kompetencer gennem interventionen Kammagiitta, samt gennem fagpersoner, der arbejder med redskaber til at fremme børn og unges mentale robusthed i både skoler, videregående uddannelsesinstitutioner og forebyggelseskonsulenter i kommuner. Ved brug af både kvalitative og kvantitative metoder fokuserer projektet på at undersøge fagpersoners tilegnelse, praksis og læringsudbytte af interventionerne, samt deres oplevelse af virkning. Projektet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Grønlands Selvstyre, Departementet for Uddannelse og Forskning, Ilisimatusarfik og Aarhus Universitet (ph.d. studerende Cecilia Petrine Molander Pedersen).

Afsluttede ph.d.projekter

 • Lars Demant-Poort: Naturfagsdidaktik i den grønlandske folkeskole - et multipelt casestudie om natur, undervisning og sprog. 2016
 • Anders Øgaard: Fjernundervisning i skolen i Grønland. 2016

Teori og metoder

Forskningen er baseret på, at flere forskellige teorier, metoder og praksisser sammentænkes og videreudvikles. Det er forskningens intention at anvende de forskellige tilgange til at generere nye begreber og teorier samt generere fremtidige praksisser for skole og uddannelser i Grønland. Der arbejdes med flere forskningstilgange, hvor aktionsforskning i samarbejde med eksterne partnere er i fokus. Forskningen anvender et bredt spektrum af videnskabelige metoder, hvor der arbejdes med kvalitative, kvantitative og intervenerende metoder. Der er tale om teoretisk, empirisk samt eksperimentel og udviklingsorienteret forskning. 

Strategi og plan for forskningsprojekter

Perioden 2017-2022 

Instituttets forskningsudvikling, -strategi og -organisering varetages af et forskningsråd, som er nedsat januar 2017.

Inden for forskningen arbejdes der på at udvikle et tæt samarbejde forskerne imellem på instituttet og med andre forskningsmiljøer på Grønlands Universitet, og der etablere nye samarbejder og forskningsnetværk internationalt.

Der arrangeres løbende institut- og universitetsinterne forskerseminarer, hvor forskningen formidles og kvalificeres. Endvidere arrangeres formidlingsseminarer og en årlig konference, hvor forsknings- og udviklingsprojekter formidles til grønlandske samarbejdspartnere og interessenter.

Ud over ovennævnte forsknings- og udviklingsprojekter igangsættes der forskningsprojekter (ph.d.-projekter) inden for følgende områder, som er en prioritering, der afspejler udfordringer i den grønlandske folkeskole:

 • Pædagogisk og didaktisk forskning i faget grønlandsk 
 • Pædagogisk og didaktisk forskning i faget engelsk 
 • Pædagogisk og didaktisk forskning i faget matematik 
 • Undervisningsdifferentiering, trivsel og motivation 
 • Lærerprofessionalisme 
 • Specialpædagogik

Udviklings- og forsøgsprojekter på Institut for Læring

I relation til og i kobling med forskningsprojekterne arbejdes der på Institut for Læring også med udviklingsprojekter. Forskerne på Institut for Læring er med deres teoretiske og metodiske kompetencer centrale for Instituttets iværksættelse af udviklings- og forsøgsprojekter i den grønlandske folkeskole.

Udviklingsprojekterne har et interventionsperspektiv og har overordnet til hensigt at skabe løbende kontakt til folkeskolen i forhold til alle læreruddannelses fagområder. Endvidere har udviklingsprojekterne også til formål, at:

 1. opkvalificere underviserne på læreruddannelsen gennem en løbende kobling mellem teori og praksis
 2. lærerstuderende får indsigt i udviklingsprojekter og lærer at forhold sig udviklende til egen praksis
 3. opkvalificere de deltagende lærere i folkeskolen ved at de samarbejder om nye didaktiske design og praksisser i deres undervisning
 4. skabe innovation af undervisning og læreprocesser i folkeskolen

Institut for Læring har således en vision om at være driver i forhold til nytænkning og innovation i folkeskolen. Der er iværksat udviklingsprojekt om grønlandske børns tal- og antalsforståelse i matematik og et projekt om creative writing i engelskundervisningen. Ud over disse udviklingsprojekter iværksættes der udviklingsprojekter inden for bl.a. pædagogiske og didaktiske temaer, specialpædagogik, sprogfagene, matematik og naturfag, historie og samfundsfag, praktiske og æstetiske fag.

Endvidere arbejdes der med TeachingLab-projekter, som har forsøgsundervisningskarakter, hvor målet er, at undervisere og lærerstuderende i samarbejde med lærere i folkeskolen løbende afprøver nye undervisnings- og læringsformer i den faglige praksis i skolen med opfølgende refleksion. Disse TeachingLab-projekter er af kort varighed og indgår som en del af den faglige undervisning på læreruddannelsen.


Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk

Saqqummersitaq

Ilisimatusartut saqqummiussaanik ujalerit

Atuaruk