Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Register publication

Here, you can register publications. | Her kan du registrere publikationer.

Publications will subsequently automatically be shown on our website - and on the researchers' own profile sites. | Publikationer vil efterfølgende automatisk kunne ses på vores website - samt på forskernes egne profilsider.

1. Publication type
Contribution that does not have text | Bidrag der ikke har tekstform

Produktion, der ikke har traditionel tekstform (som fx artikler og bøger har). Hvis produktionen er ledsaget af en skriftlig publikation, der redegør for principper bag eller for processen frem mod produktionen, registreres den skriftlige publikation selvstændigt som en almindelig publikation

Contribution to newspaper | Bidrag til avis

Aviser indeholder nyheder om aktuelle begivenheder af særlig eller almen interesse for en bred læserkreds. De udgives dateret og/eller nummereret hyppigere end én gang ugentligt og ofte dagligt

Contribution to book/anthology/report | Bidrag til bog/antologi/rapport

Bidrag, som er publiceret i antologier (samleværker) eller evt. i bøger/rapporter, og som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere

Contribution to journal | Bidrag til tidsskrift

Et tidsskrift udgives i en fortløbende serie med et fælles navn

Contribution to inquiry/memorandum | Bidrag til udredning/notat

Book/anthology/thesis/report | Bog/antologi/afhandling/rapport

Bøger, afhandlinger og rapporter er værker, hvor forfatteren har skrevet hele teksten. Antologier (samleværker) er værker, hvor en redaktør har redigeret teksten. Hvis man har været forfatter på en del af bog/antologi/afhandling/rapport registreres bidraget som ”Bidrag til bog/antologi/rapport”

Contribution to conference | Konferencebidrag

Papers, abstracts eller posters, der er udgivet i konferenceproceeding eller på anden måde er publiceret i forbindelse med en konference

Patent | Patent

Online publications | Udgivelser på nettet

Tekster publiceret på internettet – herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blog- og Wikiindlæg

Inquiry/memorandum | Udredning/notat

Faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med offentlige myndigheders sagsbehandling eller lovforberedende arbejde, herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer

Working paper/preprint | Working paper/arbejdspapir/preprint

Et arbejdsdokument eller ”working paper” er en publikation, som kan være udarbejdet som et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering. Working papers er som oftest udgivet af forfatterens egen institution

Other things | Andet